La figura de l’agent comercial

La figura de l’agent comercial com a professional independent és una de les fórmules més efectives i econòmiques de què disposa una empresa per entrar a nous mercats i expandir el seu negoci

L’agent comercial és aquella persona física o jurídica que en virtut d’un contracte s’encarrega i assumeix de manera permanent i estable, de les activitats de promoció, negociació o de contractació de les operacions mercantils i comercials en nom i per compte d’una o diverses empreses. Aquestes funcions de l’agent són a canvi d’una  retribució i es desenvolupen en una zona determinada, sense assumir, tret de pacte en contrari, el risc i ventura de les operacions.

En quant a la relació jurídica de l’agent amb l’empresari, aquesta podrà ser una relació de caràcter laboral o bé mercantil. En aquest sentit, serà quan l’agent comercial tingui el seu lloc de treball a l’empresa i realitzi la seva activitat subjecte a un horari determinat i seguint les instruccions de l’empresari, quan ens trobarem davant d’una relació laboral.

Cal dir però, que a la pràctica la majoria d’agents comercials es troben emmarcats en contractes mercantils, motiu pel qual s’estarà al que estableix la Llei 12/1992 sobre el contracte d’agència, essencial normativa de la relació mercantil d’agència.

Dos aspectes rellevants i a tenir en compte en la negociació i elaboració del contracte d’agència són:

  • La prohibició de competència, referida a la restricció o limitació de les activitats professionals a desenvolupar per l’agent un cop extingit el contracte. Cal tenir en compte que no podrà ser un pacte de prohibició de competència absolut i indefinit. La pròpia llei estableix que la referida prohibició no podrà tenir una durada superior a 2 anys a comptar des de l’extinció del contracte, i només es podrà estendre a la zona geogràfica i als béns i servies promoguts per l’agent. Si el contracte d’agència s’hagués pactat per un temps menor, el pacte de limitació de competència no podrà tenir una durada superior a un any.
  • La indemnització per clientela. Un cop extingit el contracte d’agència, ja sigui per temps determinat o indefinit, l’agent que hagués aportat nous clients a l’empresari tindrà dret a una indemnització si l’activitat que va dur a terme durant la vigència del contracte pot continuar produint avantatges substancials a l’empresari. La indemnització no podrà excedir, en cap cas, de l’import mitjà anual de les remuneracions percebudes per l’agent durant els últims cinc anys o, durant tot el període de durada del contracte, si aquest fos inferior.

Existeixen molts altres aspectes a tenir en compte en la regulació de la relació entre l’empresa i l’agent. Per aquest motiu, és necessari que consulti al nostre despatx abans d’establir una relació mercantil d’aquest tipus, per conèixer els drets i obligacions que tindrà cadascuna de les parts.

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona experts en dret mercantil. Contacti’ns i l’ajudarem.

Publicat el: març 23, 2018Categories: MercantilTags: