Com puc intentar cobrar un crèdit si sé que el deutor és insolvent? La figura del concurs necessari.

El concurs de creditors és un procediment judicial que té lloc quan una empresa no pot fer front al pagament regular de les seves obligacions i, per tant, es troba en una situació d’insolvència. El que es pretén amb aquest procediment és solucionar el problema de falta de liquiditat de l’empresa en qüestió, perseguint, per una banda, que els creditors puguin cobrar els seus deutes i, per l’altra, que la concursada pugui continuar amb el seu negoci evitant la fallida.   

Tot empresari té l’obligació legal de presentar la sol·licitud de concurs de creditors dins dels dos mesos següents a la data en que va conèixer o hauria d’haver conegut la seva situació d’insolvència. En aquest cas, en que és el propi deutor qui presenta la sol·licitud de concurs, es diu que estem davant d’un concurs voluntari.

Però, què passa si el deutor no compleix amb la seva obligació? En aquest cas, existeix la possibilitat que presenti la sol·licitud de concurs algun o alguns creditors de l’empresa insolvent, essent en aquest cas el concurs necessari. Per tal de presentar la sol·licitud de concurs necessari, el creditor o creditors que l’instin hauran de provar la insolvència del deutor, que es considerarà que es troba en aquesta situació en els casos següents, previstos a l’article 2.4 de la Llei Concursal:

  • Si existeix una prèvia declaració judicial o administrativa d’insolvència del deutor, sempre que