Avís legal i condicions d’ús del portal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Responsable: Elena Ramió Martín, advocada col·legiada núm. 2882 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

Denominació Social: Ramió Advocats

Domicili Social: Rda. Sant Antoni Maria Claret, 14, 3er 1a de Girona (17002)

NIF en qualitat d’empresari individual: 40361265Z

Telèfon: (+34) 972486517

Fax: (+34) 972486540

E-Mail: info@ramioadvocats.com

Lloc Web: www.ramioadvocats.com

1.- Objecte

Ramió Advocats (en endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.ramioadvocats.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, Ramió Advocats facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’ aplicació.

Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’ informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2.- Condicions d’accés i ús de la web

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de Ramió Advocats té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d’ un preu determinat a les condiciones generals de contractació..

2.2. Registre d’Usuari. 

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tanmateix, Ramió Advocats condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complimentació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’ Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’ autenticitat de les dades comunicades a través dels  formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Ramió Advocats permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors de edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Ramió Advocats no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- Enllaços (Links)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Ramió Advocats no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.

6.- Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7.- Xarxes socials

Li informem que Ramió Advocats pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se  seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’ usuari. Ramió Advocats tractarà les seves dades amb la finalitat d’ informar-li de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquests xarxes socials, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Ramió Advocats consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, Ramió Advocats es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.- Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt  ressenyat.

9.- Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Política de protecció de dades

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme RAMIÓ ADVOCATS, representat en la lletrada Sra. ELENA RAMIÓ MARTÍN en l’exercici de les seves activitats d’assessorament i/o assistència jurídica, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPC consultable des d’aquest enllaç (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, consultable des d’aquest enllaç: (https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 

El responsable del tractament de les dades personals és la lletrada Sra. ELENA RAMIÓ MARTÍN, col·legiada núm. 2882 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, amb domicili professional a Ronda Sant Antoni Maria Claret, 14, 3r 1ª, 17002 de Girona, telèfon 972.486.517, adreça electrònica info@ramioadvocats.com, i lloc web www.ramioadvocats.com.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades? 

Contacte.

Atenem les consultes de les persones i empreses que se’ns adrecen per mitjà de correu electrònic, dels formularis de contacte de la web, telefònicament o presencialment. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de serveis.

Serveis als clients. 

Registrem les dades identificadores dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens sol·liciten. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas, destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. 

Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per a mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals. 

Informació de productes i serveis. 

Amb l’autorització del client, les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions. (art 6.1.a RGPD). 

Usuaris de la nostra web. 

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que originàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que visita la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica i facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient. 

Videovigilància.

En l’accés al nostre despatx s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les imatges s’enregistren com a mesura de seguretat, per preservar els interessos legítims del despatx (art. 6.1.f RGPD). Es conserven durant el termini màxim d’un mes, excepte que s’hagin de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat. 

A qui es comuniquen les dades? 

Com a criteri general, únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comuniquem dades a òrgans judicials o a administracions públiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades a entitats bancàries. 

El nostre despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació. 

No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional). 

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu, les conservem només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. 

En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, per exemple quan ens han autoritzat a enviar informació dels nostres serveis, les dades es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment. Així mateix, les imatges de les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en casos d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per a facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials. 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem? 

Les persones de qui tractem dades tenen els següents drets: 

  • A accedir-hi: Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació. 
  • A demanar-ne la rectificació: Dret a fer rectificar les dades inexactes. 
  • A demanar-ne la supressió: Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament. 
  • Demanar la limitació del tractament: En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
  • A la portabilitat: Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat. 
  • A oposar-se al tractament: En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici. 

Com es poden exercir o defensar els drets? 

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant-nos una comunicació a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a info@ramioadvocats.com. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina web www.agpd.es.