Política de protecció de dades

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme RAMIÓ ADVOCATS, representat en la lletrada Sra. ELENA RAMIÓ MARTÍN en l’exercici de les seves activitats d’assessorament i/o assistència jurídica, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPC consultable des d’aquest enllaç (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, consultable des d’aquest enllaç: (https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 

El responsable del tractament de les dades personals és la lletrada Sra. ELENA RAMIÓ MARTÍN, col·legiada núm. 2882 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, amb domicili professional a Ronda Sant Antoni Maria Claret, 14, 3r 1ª, 17002 de Girona, telèfon 972.486.517, adreça electrònica info@ramioadvocats.com, i lloc web www.ramioadvocats.com.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades? 

Contacte. 

Atenem les consultes de les persones i empreses que se’ns adrecen per mitjà de correu electrònic, dels formularis de contacte de la web, telefònicament o presencialment. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de serveis.

Serveis als clients. 

Registrem les dades identificadores dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens sol·liciten. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas, destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. 

Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per a mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals. 

Informació de productes i serveis. 

Amb l’autorització del client, les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions. (art 6.1.a RGPD). 

Usuaris de la nostra web. 

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que originàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que visita la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica i facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient. 

Videovigilància.

En l’accés al nostre despatx s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les imatges s’enregistren com a mesura de seguretat, per preservar els interessos legítims del despatx (art. 6.1.f RGPD). Es conserven durant el termini màxim d’un mes, excepte que s’hagin de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat. 

A qui es comuniquen les dades? 

Com a criteri general, únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comuniquem dades a òrgans judicials o a administracions públiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades a entitats bancàries. 

El nostre despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació.