Els nous límits al preu del lloguer

Avui dia 15 de març de 2024 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’aprovació del sistema estatal de referència de preus de lloguer d’habitatge, així com la declaració de zona tensionada de 140 municipis de Catalunya, que ha estat l’única comunitat autònoma que ha sol·licitat, de moment, limitar el preu del lloguer en el seu territori.

El sistema ofereix una franja de valors de preus de lloguer d’habitatges, a títol orientatiu, per a la fixació de la renda en els nous contractes d’arrendament d’habitatge. A les zones de mercat residencial tensionat, el valor superior d’aquesta franja marcarà el límit del preu de la renda en els nous contractes d’arrendament d’habitatge firmats amb grans tenidors i en aquells en els quals es posi l’habitatge al mercat de lloguer per primera vegada o per primera vegada en els darrers 5 anys. D’altra banda, els contractes vigents no es podran renovar a l’alça i hauran de tenir com a màxim el mateix preu que en el darrer contracte.

Pel que fa a Catalunya, tal i com hem avançat, la mesura afectarà a 140 municipis que la Generalitat va declarar com a  zona de mercat residencial tensionat, al ser municipis amb una oferta insuficient d’habitatge assequible i que compleixen els requisits per implementar les mesures de contenció de les rendes que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge.

Els requisits que fixa la llei estatal per declarar una zona com a tensionada son els següents:

  • Que la càrrega mitjana del cost del lloguer o de la hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.
  • Que el preu de lloguer o compra de l’habitatge hagi experimentat els 5 anys anteriors a la declaració com a àrea tensionada, un percentatge de creixement acumulat d’almenys 3 punts percentuals superior al percentatge de la comunitat autònoma.

Aquests municipis catalans es concentren sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona i al litoral del país. En els mateixos hi viuen 6,2 milions de persones, que representen el 80,6% de la població catalana.

L’objectiu últim d’aquesta mesura, segons el govern espanyol, és garantir la transparència en el mercat de lloguer, regulant els preus del lloguer per tal d’evitar l’especulació immobiliària. No obstant, aquesta iniciativa no està lliure de detractors, que entenen que l’oferta de pisos de lloguer es veurà reduïda considerablement, ja que, el fet d’haver de definir les rendes per sota del preu de mercat, no incentivarà als propietaris a seguir posant els seus habitatges al mercat de lloguer.

Published On: març 15, 2024Categories: Dret immobiliari