Què és el fals autònom?

La figura del fals autònom és freqüentment utilitzada per les empreses per tal de reduir els costos de la seva plantilla

Podem definir el fals autònom com aquell treballador que es troba inscrit al Règim Especial de Treballadors Autònoms però que realitza els seus serveis per a una empresa sota les mateixes condicions que si es tractés d’un treballador per compte aliena. Es denomina així perquè tot i que se’l considera autònom, és una situació falsa, ja que realment no posseeix cap tipus d’autonomia en el seu treball, sinó que depèn de les directrius i ordres de la direcció empresarial.

Així doncs, el fals autònom treballarà de la mateixa manera que si treballés per compte aliena, però no gaudirà de cap dels drets inherents a la figura del treballador (vacances remunerades, permisos per matrimoni, trasllat de domicili o altres assumptes propis, cotització a la seguretat social a càrrec de l’empresa, etc.). A la vegada, l’empresa té el poder de prescindir dels seus serveis sense la necessitat de justificar la decisió ni abonar cap indemnització com si pertocaria a un treballador.

Amb tot, la jurisprudència ha fixat uns criteris bàsics que en cas de complir-se, acrediten l’existència d’una relació de dependència entre el fals autònom i l’empresari, assimilant-lo d’aquesta manera a la figura que realment representa: un treballador per compte aliena:

  • Dependència: existeix quan el treballador es troba subjecte a l’organització i direcció de l’empresa, essent l’empresa qui determina com i quan s’han d’efectuar els serveis i estableix els corresponents descansos i vacances.
  • Alienitat: els costos i riscos del treball recauen en l’empresari, incorporant-se en el patrimoni de l’empresari els fruits o resultats d’aquest treball.
  • Retribució: en el cas del fals autònom, i a diferència del vertader autònom, la seva retribució es deriva del caràcter d’alienitat. Tant la periodicitat com les quanties són establertes per l’empresa.

És important també diferenciar la figura del fals autònom de la del Treballador Autònom Econòmicament Depenent (conegut com a TRADE), figura aquesta creada el 2007, i que en el seu  moment es va creure que amb aquesta normativa es regularitzaria la figura del fals autònom, pensament aquest erroni atès que un TRADE és aquell professional que percep com a mínim un 75% dels seus ingressos d’una sola persona física o jurídica, radicant la principal diferència en la independència dels mateixos. En aquest sentit, mentre un fals autònom ha de seguir les directrius dels seus superiors tal i com ho faria un treballador per compte aliena, el TRADE conserva la seva independència o