Què és el contracte de Joint Venture?

La Joint Venture és una aliança entre empreses que tenen un acord comercial d’inversió econòmica per dur a terme una determinada operació comercial o negoci

Joint Venture és una paraula anglesa que la podem traduir com a col·laboració empresarial.  “Joint” significa conjunt i “venture” empresa. Així doncs, podem definir el contracte de Joint Venture o també conegut com a contracte de risc compartit, com aquell contracte a través del qual dues o més persones, ja siguin físiques o jurídiques, acorden associar-se per combinar conjuntament els seus recursos i activitats per a l’execució i realització d’un negoci específic, amb el propòsit de compartir els guanys i les pèrdues; mantenint cadascuna de les empreses la seva individualitat i independència jurídica.

D’aquesta definició podem destacar que la Joint Venture es caracteritza per tenir un origen i caràcter contractual, té una naturalesa associativa en tant que els socis comparteixen mitjans i riscos a la vegada que mantenen la seva independència jurídica. Té a més, un objecte determinat que normalment va acompanyat d’una durada determinada, i existeix un control conjunt de la col·laboració empresarial.

A l’hora de confeccionar el contracte, caldrà establir un seguit de clàusules fonamentals de cares a desenvolupar l’activitat d’aquesta col·laboració empresarial:

  • Fixar clarament l’objecte del contracte, en què es basarà aquesta col·laboració.
  • L’aportació que efectuarà cada part (no essent necessari que sigui dinerària).
  • Establir l’organització, la direcció i control del negoci, així com les persones responsables i model de gestió a seguir.
  • Recursos financers.
  • Confidencialitat i propietat intel·lectual.
  • Distribució de beneficis i absorció de pèrdues.
  • Procediment de liquidació.
  • Causes de terminació.
  • Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Configurada la Joint Venture com una col·laboració estratègica, la mateixa té molts avantatges però a la vegada també certs inconvenients.

En quant als principals avantatges en podem destacar: compartir els riscos, compartir els costos (per exemple: els de publicitat, màrqueting, proveïdors, etc.) i a la vegada disminuir-los, produir una competència més eficient, abastar nous mercats, augmentar el poder econòmic per operar, estendre el nombre de clients, servir-se d’un know how i disposar de major informació.

Els principals inconvenients d’una eventual col·laboració empresarial són els possibles riscos de conflictes d’interessos entre els contractants, l’adaptació a una cultura diferent o a mercats desconeguts per un dels contractants; o, en el cas de col·laboració empresarial entre dos contractants de diferents països, existeix la possibilitat de generar una deficient integració i comunicació entre els socis si no es prenen les mesures correctives i decisions estratègiques correctes, propiciant eventualment pèrdues i divergències en quant als objectius estratègics.

Així doncs, i essent el contracte de joint venture la base i clau d’aquesta col·laboració empresarial, es recomana posar-se en mans d’experts per tal de confeccionar el mateix i garantir l’èxit del negoci conjunt entre les diferents empreses.

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona per a empreses i persones. Contacti’ns i l’ajudarem.

Published On: juny 1, 2018Categories: Civil, MercantilTags: , , , ,