Què és el contracte de Joint Venture?

La Joint Venture és una aliança entre empreses que tenen un acord comercial d’inversió econòmica per dur a terme una determinada operació comercial o negoci

Joint Venture és una paraula anglesa que la podem traduir com a col·laboració empresarial.  “Joint” significa conjunt i “venture” empresa. Així doncs, podem definir el contracte de Joint Venture o també conegut com a contracte de risc compartit, com aquell contracte a través del qual dues o més persones, ja siguin físiques o jurídiques, acorden associar-se per combinar conjuntament els seus recursos i activitats per a l’execució i realització d’un negoci específic, amb el propòsit de compartir els guanys i les pèrdues; mantenint cadascuna de les empreses la seva individualitat i independència jurídica.

D’aquesta definició podem destacar que la Joint Venture es caracteritza per tenir un origen i caràcter contractual, té una naturalesa associativa en tant que els socis comparteixen mitjans i riscos a la vegada que mantenen la seva independència jurídica. Té a més, un objecte determinat que normalment va acompanyat d’una durada determinada, i existeix un control conjunt de la col·laboració empresarial.

A l’hora de confeccionar el contracte, caldrà establir un seguit de clàusules fonamentals de cares a desenvolupar l’activitat d’aquesta col·laboració empresarial:

  • Fixar clarament l’objecte del contracte, en què es basarà aquesta col·laboració.
  • L’aportació que efectuarà cada part (no essent necessari que sigui dinerària).
  • Establir l’organització, la direcció i control del negoci, així com les persones responsables i model de gestió a seguir.
  • Recursos financers.
  • Confidencialitat i propietat intel·lectual.
  • Distribució de beneficis i absorció de pèrdues.