Què és i com podem reclamar la llegítima?

Ramió Advocats t’expliquem la normativa de la llegítima a Catalunya i com  reclamar-la

Quan una persona es disposa a atorgar testament ha de saber que una porció dels béns que posseeix no podran ser repartits com desitgi. La llei reserva aquests béns obligatòriament a determinades persones. És el que es coneix com a llegítima. Però en què consisteix exactament i com podem reclamar la llegítima ?

La llegítima la podem definir com el dret que ostenten determinades persones a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial. És a dir, és aquella part de l’herència que una persona no pot disposar lliurement, atès que la llei estableix que a la seva mort, aquesta part l’haurà de repartir obligatòriament entre determinades persones, anomenades hereus forçosos. Cal tenir present que la regulació de la llegítima  no és igual a tot el territori espanyol. La informació aquí continguda es refereix a la normativa de la llegítima a Catalunya i concretament als articles 451-1 i següents del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, que s’ocupen de regular aquesta figura jurídica.

Existeix un termini de prescripció de 10 anys per tal de reclamar la llegítima

Així doncs, observem com és la mateixa llei la que disposa que hi ha determinades persones que tenen dret a aquesta part de l’herència per la simple raó de parentiu, fixant la llei el següent ordre: primer els descendents (seran els fills i en cas d’absència els néts) i en segon lloc els ascendents (pares del causant).

El dret a la llegítima neix en el moment de la mort de la persona del causant. I existeix un termini de prescripció de 10 anys per tal de reclamar el pagament de la mateixa.

Qüestió important és establir el valor de la llegítima per saber quina és la quantia que una persona, com a legitimari, pot reclamar. Doncs bé, per conèixer aquesta quantia caldrà l’assessorament d’advocats experts en herències. I s’hauran de seguir els següents passos:

  • Determinar el valor que tenen els béns de l’herència en el moment de la mort del causant. Es farà amb deducció dels deutes i despeses d’última malaltia i enterrament o incineració.
  • Al valor anterior s’ha d’afegir el dels béns donats o alienats pel causant a un altre a títol gratuït. Això haurà d’haver succeït en els 10 anys anteriors a la seva mort. Cal tenir en compte que el valor dels béns que s’han donat imputables a la llegítima han de computar-se amb independència de la data de donació.

Un cop realitzats aquests càlculs, ja es podrà determinar la quantia a la qual ascendeix la llegítima en el cas concret.

La quarta part de l’herència que correspon a la llegítima s’ha de repartir entre tots els legitimaris

Com es reparteix la llegítima?

Com hem dit amb anterioritat, la llegítima correspon a una quarta part de l’herència. Aquesta quarta part, però, s’ha de repartir entre tots els legitimaris que existeixen. Així, si només hi ha un legitimari, li correspondrà la part sencera. En canvi, si n’hi ha varis, s’haurà de dividir aquesta quarta part entre tots ells.

La persona que està obligada al pagament de la llegítima és l’hereu. Aquest podrà fer el pagament en efectiu metàl·lic o bé mitjançant l’entrega de béns que formin part de l’herència. Si l