El procediment de modificació de les mesures d’un divorci

Si canvia la situació que va aconsellar l’adopció d’unes determinades mesures, aquestes han de ser modificades per adaptar-se a la nova realitat

Quan es duu a terme un procediment de divorci, separació o regulació de mesures paterno-filials, el mateix finalitza amb una sentència on es recullen les mesures que regiran a partir de llavors en relació a la custòdia dels fills, règim de visites, pensió d’aliments, atribució de l’ús de l’habitatge familiar, etc. No obstant, el transcurs del temps pot comportar la necessitat de modificar aquestes mesures atenent a la producció de noves circumstàncies.

Certament, en els darrers temps, atenent a la situació de crisi econòmica que ha afectat a nombroses persones, han augmentat les demandes dels cònjuges que no tenen atribuïda la custòdia dels seus fills per a sol·licitar la reducció de la pensió d’aliments que venen obligats a abonar per sentència.

El procediment de modificació de mesures és un procediment judicial que es pot originar davant la petició de qualsevol dels cònjuges, exigint la llei per tal que es produeixi la referida modificació, la producció d’un canvi substancial de les circumstàncies que es van tenir en compte a l’hora d’adoptar-les.

Han estat els tribunals els que s’han encarregat de fixar els requisits i circumstàncies que han de concórrer per tal que tingui viabilitat una modificació de mesures, fixant finalment els següents:

  • Que hagi existit i s’acrediti degudament, una modificació o alteració de les circumstàncies tingudes en compte pels cònjuges o pel Jutge, per a l’adopció de les mesures establertes en el conveni regulador de la separació o del divorci, o a la corresponent resolució judicial; de manera que les existents al temps de sol·licitar la modificació d’aquelles mesures siguin diferents a les existents al temps de la seva adopció.
  • Que aquesta modificació o alteració de les circumstàncies sigui substancial, és a dir, de tal importància que faci suposar que, d’haver existit tals circumstàncies en el moment