Divisió del rebut de l’IBI entre diferents propietaris d’un immoble

La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt recentment un dels dubtes que més es plantegen a la pràctica: els ajuntaments estan obligats a dividir el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) quan ho sol·liciten els contribuents en el cas que existeixin diferents propietaris d’una mateixa finca?

La DGT ha establert que, en aquests supòsits de concurrència de titularitats sobre un mateix immoble, tots ells tindran la condició de subjectes passius a títol de contribuents de l’IBI. Aquest fet comporta que es pugui dividir l’import de l’IBI entre els diferents propietaris. Serà necessari, per tal que es produeixi aquesta divisió, que l’interessat sol·liciti la divisió de la liquidació entre els diferents obligats tributaris. A més a més, hauran de facilitar a l’Administració les dades personals i domicilis de tots els obligats al pagament, així com la proporció en que cada un d’ells participa en el domini o dret sobre el bé immoble.

L’Administració podrà exigir l’import de la liquidació impagada a qualsevol propietari de l’immoble

En cas de no sol·licitar la divisió, i tal i com estableix l’art. 35.7 de la Llei General Tributaria, respondran tots els propietaris de forma solidària, és a dir, l’Administració podrà exigir l’import de la liquidació impagada a qualsevol d’ells.

No obstant l’anterior, la DGT remarca el fet que, tot i haver sol·licitat la divisió de la liquidació tributària entre els diferents obligats tributaris, si un d’ells no satisfà la part que li correspon -i un cop transcorregut el període voluntari- aquesta quantia podrà ser exigida a l’altre obligat tributari, amb independència que també se li pugui exigir a l’obligat incomplidor, mitjançant el procediment de constrenyiment.

Així doncs, i pel cas que el deute sigui satisfet per l’altre obligat tributari, aquest últim tindrà dret de reemborsament davant l’obligat que no ha pagat la seva part.

L’equip de professionals de Ramió Advocats, amb els nostres serveis jurídics i consultoria econòmica, assessorem i dissenyem solucions globals als teus problemes. Contacta’ns i t’ajudarem!

Published On: febrer 24, 2017Categories: TaxesTags: , , , , ,