La derivació de responsabilitat als administradors societaris per deutes socials

L’incompliment dels deures inherents al càrrec d’administrador pot comportar que el mateix hagi de respondre dels deutes de la societat amb el seu patrimoni personal

Una qüestió que sovint es plantegen els administradors d’una societat és si és possible que per ostentar el càrrec d’administrador d’una empresa pugui respondre a nivell personal dels deutes de la societat.

La resposta és afirmativa ja que tot i que el deute sigui de l’empresa, es pot desviar la responsabilitat a l’administrador, si bé és cert que per tal de poder derivar aquesta responsabilitat serà necessari que concorrin uns requisits tots ells referents al compliment de les obligacions que la llei imposa als administradors.

Així doncs, tan sols en el supòsit que l’administrador de la societat incompleixi greument les seves obligacions inherents al seu càrrec, es podrà dirigir la reclamació per un deute social contra la seva persona, podent arribar a respondre així, amb caràcter personal, pels deutes de la societat.

Com a premissa general, la Llei de Societats de Capital estableix que els administradors de les societats han de desenvolupar el seu càrrec i complir els deures imposats tant per la pròpia llei com pels estatuts, amb la diligència d’un ordenat empresari.

En aquest sentit, l’incompliment més habitual dels deures inherents al càrrec d’administrador que poden generar responsabilitat són:

  • No portar cap tipus de comptabilitat, ni formular el corresponent balanç sobre la situació de la societat.
  • No convocar les Juntes de la societat.
  • No liquidar la societat en cas d’existir causa legal de dissolució.
  • No sol·licitar concurs de creditors en els dos mesos següents en cas d’insolvència actual.

De totes aquestes, la causa que més freqüentment s’al·lega per determinar la responsabilitat dels administradors és la inactivitat social per cessament efectiu de l’empresa o paralització dels seus òrgans.

Tanmateix, sovint ens trobem amb la desaparició dins del tràfic mercantil d’una societat deutora sense que la mateixa hagi procedit a la seva liquidació de conformitat amb el que disposa la Llei de Societats de Capital, fet aquest que habilita al creditor a exigir al seu administrador el rescabalament del deute impagat.

Com es pot observar, el càrrec d’administrador comporta més responsabilitats de les que a priori semblaria. L’incompliment d’aquestes responsabilitats pot tenir algunes conseqüències civils i fins tot penals, troban