Els autònoms i les empreses podran ajornar la seguretat social

Avui u d’abril s’ha publicat al BOE un nou decret associat a les conseqüències derivades de la pandèmia. El decret, 11 de 2020, que conté mesures en l’àmbit social i econòmic amb l’intent de recolzar, segons consta al decret, a treballadors, famílies, consumidors, i col·lectius vulnerables.

Destaquem les mesures dels punts 19, 20, 22, 23 i 24 adreçades als autònoms.

Resum de noves mesures adoptades

Mesures de recolzament als treballadors, consumidors, families i col·lectius vulnerables
 1. Es suspenen els procediments de desnonament i llançaments per les llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 2. Es prorroguen els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual fins a sis mesos.
 3. Als deutes per arrendament se’ls aplicarà una moratòria, automàtica en cas de grans propietaris o entitats públiques d’habitatge, opcional en la resta, sempre quel’arrendatari estigui en situació de vulnerabilitat.
 4. S’aproven avals de l’estat perquè mitjançant préstecs ICO es puguin finançar deutes perarrendament d’un màxim de sis mesos de renda. Els préstecs es podran retornar en untermini màxim de 6 anys prorrogables a 10.
 5. S’estableix una línia d’ajuts directes al pagament del lloguer o del préstec per finançar-lo de fins a 900€ mensuals per persones físiques en situació de vulnerabilitat econòmicai social.
 6. Es substitueix el programa d’ajut a les persones en situació de desnonament del seuhabitatge habitual pel nou programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
 7. Es modifica el programa de foment del parc d’habitatges de lloguer per facilitar l’increment del parc públic d’habitatges de lloguer
 8. S’autoritza la transferència anticipada a les comunitats autònomes dels fons compromesos en els convenis per l’execució del pla estatal d’habitatge 2018-2021.
 9. S’autoritza la disposició immediata dels fons encara no compromesos a les comunitatsautònomes, per ajuts de lloguer
 10. No subjecció dels nous programes d’ajudes vinculats al lloguer al cofinançamentautonòmic.
 11. Es defineix la situació de vulnerabilitat econòmica per la seva aplicació a la moratòriahipotecaria i del crèdit de finançament no hipotecari:

Article 16. Definició de vulnerabilitat econòmica a l’efecte de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecària.

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a efectes d’aquest Reia