Els autònoms i les empreses podran ajornar la seguretat social

Avui u d’abril s’ha publicat al BOE un nou decret associat a les conseqüències derivades de la pandèmia. El decret, 11 de 2020, que conté mesures en l’àmbit social i econòmic amb l’intent de recolzar, segons consta al decret, a treballadors, famílies, consumidors, i col·lectius vulnerables.

Destaquem les mesures dels punts 19, 20, 22, 23 i 24 adreçades als autònoms.

Resum de noves mesures adoptades

Mesures de recolzament als treballadors, consumidors, families i col·lectius vulnerables

 1. Es suspenen els procediments de desnonament i llançaments per les llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 2. Es prorroguen els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual fins a sis mesos.
 3. Als deutes per arrendament se’ls aplicarà una moratòria, automàtica en cas de grans propietaris o entitats públiques d’habitatge, opcional en la resta, sempre quel’arrendatari estigui en situació de vulnerabilitat.
 4. S’aproven avals de l’estat perquè mitjançant préstecs ICO es puguin finançar deutes perarrendament d’un màxim de sis mesos de renda. Els préstecs es podran retornar en untermini màxim de 6 anys prorrogables a 10.
 5. S’estableix una línia d’ajuts directes al pagament del lloguer o del préstec per finançar-lo de fins a 900€ mensuals per persones físiques en situació de vulnerabilitat econòmicai social.
 6. Es substitueix el programa d’ajut a les persones en situació de desnonament del seuhabitatge habitual pel nou programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
 7. Es modifica el programa de foment del parc d’habitatges de lloguer per facilitar l’increment del parc públic d’habitatges de lloguer
 8. S’autoritza la transferència anticipada a les comunitats autònomes dels fons compromesos en els convenis per l’execució del pla estatal d’habitatge 2018-2021.
 9. S’autoritza la disposició immediata dels fons encara no compromesos a les comunitatsautònomes, per ajuts de lloguer
 10. No subjecció dels nous programes d’ajudes vinculats al lloguer al cofinançamentautonòmic.
 11. Es defineix la situació de vulnerabilitat econòmica per la seva aplicació a la moratòriahipotecaria i del crèdit de finançament no hipotecari:

Article 16. Definició de vulnerabilitat econòmica a l’efecte de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecària.

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a efectes d’aquest Reial decret llei i de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, queden definits pel compliment conjunt de les següents condicions:

 • a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació de al menys un 40%. A l’efecte d’aquest article tenen la consideració d’empresaris i professionals les persones físiques que compleixin les condicions que preveu l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM).
  • ii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.
  • iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, l’ límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • v. En el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l’33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a l’65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.
 • c) Que el total de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l’article 19, m