Usura en els interessos dels préstecs de consum

[dropcap color=”” boxed=”yes” boxed_radius=”50%” class=”” id=””]E[/dropcap]n els darrers anys són moltes les persones que davant la difícil situació econòmica que pateixen, s’han vist asfixiades pels seus deutes i han recorregut a entitats que ofereixen diner de forma ràpid i fàcil. Són els coneguts com a crèdits ràpids o mini crèdits, una forma d’obtenir diner amb immediatesa i sense necessitat de prestar garanties.

En aquests tipus de préstecs s’estableixen amb caràcter general els interessos remuneratoris –aquells interessos que s’han d’abonar com a contraprestació a l’entrega del capital prestat- i per altra banda, els anomenats interessos moratoris -que s’apliquen, en el seu cas, sobre la quantitat impagada un cop finalitzat el termini de pagament.

Doncs bé, respecte els interessos remuneratoris, actualment els jutjats estan dictant resolucions que declaren que aquest tipus d’interessos són usurers, aplicant així la doctrina establerta a la Sentència del Tribunal Suprem de 25 de novembre de 2015. Aquesta sentència determina que per tal que els interessos remuneratoris d’aquest tipus de crèdits es puguin considerar usurers, és necessari que aquests interessos siguin notablement superiors al normal del diner i manifestament desproporcionats amb le