Tràmits per iniciar la separació o divorci matrimonial

Quan es produeix la ruptura d’una parella o d’un matrimoni, són moltes les qüestions rellevants que s’han de tractar i resoldre. Precisament per aquest motiu és important acudir a professionals que assessorin adequadament al client. Aquest ho farà tenint en compte les circumstàncies de cada persona, els aspectes econòmics o patrimonials i, sobretots, els fills.

Qualsevol procediment de separació o divorci es pot tramitar de mutu acord o bé de forma contenciosa. Òbviament, el més aconsellable, sobretot si existeixen fills en comú, és arribar a un acord. Al cap i a la fi serà una tercera persona, el jutge, qui decidirà sobre aspectes personals dels fills. I serà així tot i que realment són els progenitors qui coneixen als seus fills i saben què és el millor per a ells.

En un divorci de mutu acord, les parts redactaran conjuntament un conveni regulador que presentaran davant el jutjat competent

La diferència entre el procediment amistós o contenciós radica en el següent fet. En cas de mutu acord, les parts, degudament assessorades pels seus lletrats, redactaran conjuntament un conveni regulador. Aquest el presentaran amb la demanda corresponent davant del jutjat competent. Aquest últim assenyalarà un dia i hora perquè les parts assisteixin al jutjat a ratificar el conveni subscrit per, finalment, dictar sentència acollint els pactes continguts en el conveni.

No obstant això, i amb independència del procediment -amistós o contenciós-, en ambdós casos s’hauran de tractar els següents extrems:

1. Atribució de la guarda i custòdia dels fills menors.

2. Règim de visites i comunicacions que podrà gaudir el cònjuge que no tingui la custòdia.

3. La quantitat que el progenitor no custodi hagi d’abonar en concepte de pensió d’aliments als seus fills.

4. Atribució del domicili conjugal i de l’aixovar familiar.

5. Si és el cas, la prestació compensatòria que un dels cònjuges ha de satisfer a l’altre pel desequilibri econòmic que es deriva de la separació o divorci o nul·litat matrimonial.

6. Dissolució del règim econòmic matrimonial.

Així mateix, i en el supòsit de divorcis contenciosos d’elevada conflictivitat, hi ha la possibilitat que en el moment de presentar la demanda de divorci -o fins i tot amb caràcter previ- se sol·licitin mesures provisionals.  Aquestes tenen la finalitat de celebrar una vista prèvia al judici principal perquè el jutge resolgui, provisionalment i amb major celeritat, com s’hauran de regular els aspectes relatius als fills menors mentre no s’obtingui la sentència definitiva.

A Ramió Advocats som experts en divorcis matrimonials i dret civil. Necessites ajuda? Contacta’ns