Tipus d’incapacitat laboral

Les incapacitats laborals es corresponen amb aquelles situacions en les que, o bé per tenir una malaltia o haver patit un accident, una persona veu disminuïda la seva capacitat per desenvolupar un treball

Existeixen diversos tipus d’incapacitats laborals depenent de les circumstàncies del treballador però, amb caràcter general, es poden englobar en dos tipus.

Incapacitat temporal

Coneguda com baixa mèdica, és la que es produeix quan el treballador, derivat d’una malaltia o accident, està impossibilitat de forma temporal per a treballar i precisa assistència sanitària de la Seguretat Social.

Incapacitat permanent

Es produeix quan la persona que ha estat afectada per un procés patològic o traumàtic derivat d’una malaltia o accident, veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral de forma definitiva i, depenent del grau d’aquesta incapacitat, podrem diferenciar-la en:

  • Parcial. És aquella que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa. Respecte a la prestació a percebre, i sempre que el treballador reuneixi els requisits exigits pel seu reconeixement, consisteix en una indemnització a tant alçat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora corresponent, i es cobra en una única vegada. És compatible amb el treball per compte propi o per compte aliè, ja que el seu reconeixement no extingeix la relació laboral.
  • Total. És aquella que inhabilita al treballador per a la seva professió habitual però li permet dedicar-se a una altra professió diferent. Respecte a la prestació a percebre, i sempre que el treballador reuneixi els requisits exigits pel seu reconeixement, consisteix en una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora corresponent per a cada cas, percentatge aquest que s’incrementarà en un 20% a partir dels 55 anys quan per diverses circumstàncies es presumeixi la dificultat d’obtenir treball en una professió diferent a l’habitual. És compatible amb qualsevol altre treball exclòs el de la seva professió habitual.
  • Absoluta. És aquella que inhabilita al treballador per tota professió o ofici. Respecte a la prestació a percebre, i sempre que el treballador reuneixi els requisits exigits pel seu reconeixement, consisteix en una pensió vitalícia del 100% de la base