Els artistes tindran dret a percebre la prestació d’atur.

El passat dia 11 de gener de 2023 es va aprovar el Real Decret-Llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, popularment coneguda com “l’Estatut de l’Artista”.

L’Estatut de l’Artista és una reclamació històrica del sector, que demanava l’establiment d’un marc legal en l’àmbit professional de la cultura i les arts per assegurar les condicions necessàries pel correcte desenvolupament de l’activitat artística. Aquesta reivindicació se centra en la necessitat de modificar la normativa existent fins al moment, per tal d’introduir mesures legislatives que s’apropin més a la realitat professional del sector i poder assolir les garanties econòmiques i laborals a les quals tenen dret els treballadors de l’àmbit cultural.

Així doncs, l’objectiu de la nova llei és facilitar l’activitat artística, atorgant una major protecció social a aquest sector, a través, sobretot, de la millora de les condicions laborals dels artistes, mitjançant la introducció de mesures adaptades a les característiques d’aquesta relació laboral especial.

Algunes de les novetats més significatives introduïdes per aquesta nova normativa son en matèria de Seguretat Social, d’entre les quals cal destacar les següents:

  • El nou article 249 ter de la Llei General de la Seguretat Social, que permet la compatibilitat entre l’activitat artística, per compte propi o aliè, i  la percepció de l’import íntegre de la pensió de jubilació en el sistema de Seguretat Social sense més obligacions que sol·licitar l’alta i cotitzar en el règim que correspongui. Aquesta compatibilitat, a més a més, inclou les pensions de jubilació del Règim Especials dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
  • La nova Disposició Addicional 51 de la Llei General de la Seguretat Social, introdueix la regulació de la prestació especial d’atur dels treballadors subjectes a la relació laboral especial de les persones artistes, en condicions que s’ajusten a la intermitència pròpia de la seva activitat.

L’Estatut de l’Artista entrarà en vigor el proper 1 de setembre de 2023, per tant, encara no és aplicable, sens perjudici d’algunes excepcions previstes a la mateixa norma. És a dir, de moment, la llei està en període de vacatio legis.