Entitats bancàries obligades a retornar tots els diners cobrats en aplicació de les clàusules sòl.

Des del passat 21 de desembre de 2016, els consumidors han rebut una noticia molt esperada en relació a les clàusules sòl de les que tant se n’ha parlat en els últims temps. I és que arrel de la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), s’estableix que quan un tribunal declari nul·la una clàusula sòl, haurà d’aplicar la retroactivat des de la firma de la hipoteca, és a dir, el banc haurà de retornar tots els diners cobrats en aplicació d’aquesta clàusula des de l’inici de la hipoteca, i no només des del mes de maig de 2013, data aquesta de la primera sentència del Tribunal Suprem que declarava la irretroactivat.

Recordem que a la sentència dictada pel Tribunal Suprem, tot i declarar que les clàusules sòl dels contractes de préstec hipotecari eren nul·les, les mateixes podien subsistir i en base al principi de seguretat jurídica, declarava que la nul·litat de les clàusules sòl controvertides no afectaria a les situacions definitives resoltes per sentències judicials amb força de cosa jutjada ni als pagaments ja efectuats abans del 9 de maig de 2013, de tal manera que tan sols haurien de restituir-se les quantitats indegudament pagades, sobre la base de tals clàusules, amb posterioritat a aquella data.

Ara però, el TJUE dictamina que aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem és contradictòria amb l’article 6 apartat 1 de la Directiva 93/13, havent d’interpretar aquest article en el sentit que quan una clàusula contractual édeclarada abusiva, significa que mai ha existit, de tal forma que no podrà tenir efectes davant dels consumidors. Conseqüentment, la declaració judicial del caràcter abusiu de la clàusula ha de tenir com a conseqüència el restablimentde la situació de fet i de dret en la que es trobaria el consumidor en cas de no haver existit tal clàusula.

La declaració judicial del caràcter abusiu de la clàusula ha de <