Què és la tutela?

La tutela és aquella institució de protecció d’una persona que procedeix quan es declara la incapacitat total de la mateixa per regir la seva persona i els seus béns

Quan parlem d’incapacitat estem fent referència a aquella situació jurídica en la que una persona no disposa de capacitat d’obrar, per no tenir capacitat per entendre i voler o tenir-la limitada, essent necessari que una tercera persona en el seu nom, exerciti els seus drets i vetlli pels seus interessos. Aquesta representació de la incapacitat es podrà exercitar mitjançant una de les següents figures: la tutela, la curatela, el defensor judicial, la guarda de fet i l’assistència.

En el present article analitzarem la figura de la tutela, la qual la trobem regulada en els articles 222-1 i següents del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

En primer lloc, per tal que una persona sigui declarada incapaç caldrà iniciar necessàriament un procediment judicial el qual finalitzarà amb una sentència judicial que determinarà l’estat civil de la persona (incapaç). Aquesta sentència judicial dictaminarà la situació d’incapacitat i a més, designarà la persona que exercirà el càrrec de tutor. Aquest tutor serà aquella persona física o jurídica, anomenada per l’autoritat judicial i sota la vigilància i control d’aquest i del Ministeri Fiscal, que tindrà com a objectiu la cura de la persona sotmesa a tutela, la seva representació en tots aquells actes que no pugui realitzar per si sol i l’administració del seu patrimoni.

Per a la designació del tutor es preferirà a un familiar, establint-se per llei un ordre de preferència, si bé també serà possible que pugui ser anomenat tutor qualsevol persona jurídica que no tingui finalitat lucrativa i entre les finalitats de la qual figuri la protecció dels incapaços.

La principal obligació del tutor serà cuidar del tutelat i procurar-li els aliments si els seus recursos econòmics no són suficients.

Un cop s’anomeni el tutor, aquest disposarà del termini de dos mesos per a presentar un inventari dels béns i obligacions del tutelat, per tal de poder saber l’estat real del patrimoni del mateix abans de començar la seva gestió. A la vegada, haurà d’informar anualment al jutjat de la situació personal i patrimonial del tutelat presentant una rendició de comptes.

En l’exercici de les seves funcions, el tutor haurà d’actuar amb la diligència d’un bon administrador, tenint en compte que pot respondre dels danys causats per una actuació negligent.

L’actuació del tutor, per depèn quins actes, requerirà l’autorització judicial, com per exemple per a l’alienació de béns immobles, per a la renúncia a crèdits i herències, per a la celebració de contractes d’arrendament de béns d’immobles superiors a 15 anys, entre d’altres.