Noves competències notarials en matèria matrimonial

La llei 15/2015, de 2 de juliol, sobre la jurisdicció voluntària ha introduït novetats significatives, atès que ha permès que actes que fins llavors es realitzaven en l’àmbit administratiu o judicial, a partir d’ara es puguin realitzar davant de notari; essent les principals novetats en les competències notarials en matèria matrimonial les següents:

Tramitació d’expedients matrimonials:

Amb la reforma produïda per la llei 15/2015 s’atorga competència als notaris per tal de dur a terme les tramitacions dels expedients matrimonials mitjançant acta notarial, verificant així si els contraents tenen la capacitat necessària per contraure matrimoni lliurement, si existeixen impedients o no. No obstant, aquesta nova competència no entra en vigor fins el 30 de juny del 2017, amb la qual cosa fins llavors, els expedients matrimonials continuaran essent tramitats per l’encarregat del Registre Civil i a partir d’aquesta data, la referida competència l’assumiran els lletrats de l’administració de justícia (anteriors secretaris judicials) i els notaris.

Celebració de matrimonis:

Una altra gran novetat de la reforma és l’habilitació als notaris com a funcionaris competents per a dur a terme les celebracions del matrimoni des de l’entrada en vigor de la llei, això és el 23 de juliol de 2015. En aquest sentit, i fins el 30 de juny de 2017 (moment aquest en que els notaris estaran facultats per tramitar els expedients matrimonials), serà competent per a celebrar el matrimoni el notari lliurement escollit per ambdós contraents, que sigui competent en el lloc de celebració del matrimoni.

Un cop els notaris siguin competentper tramitar també els expedients matrimonials, el notari competent per a celebrar el matrimoni serà el mateix que hagi tramitat l’expedient matrimonial.No obstant, la llei també faculta a que es pugucelebrar davant un altre notari o funcionari, sempre i quan els cònjuges ho hagin fet constar durant la tramitació de l’expedient