Nova llei catalana sobre l’herència digital

El govern català crea una normativa, pionera en l’àmbit estatal, per regular la vida digital dels difunts

La revolució digital viscuda en els darrers anys ha anat suscitant molts dubtes a la ciutadania. Com ara, què succeeix amb els comptes oberts a les xarxes socialsFacebook, Instagram, Twitter-, mails, blogs i imatges un cop la persona mor? Bé, el govern català ha creat una normativa, pionera en l’àmbit estatal, per regular la vida digital dels difunts.

És la Llei 10/2017 de 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya. Aquesta, va entrar en vigor el passat 29 de juny.

Aquest nou marc legal té dos clars objectius.

Manifest de les voluntats digitals 

Per una banda, permetre que les persones puguin manifestar les seves voluntats digitals. Aquestes s’incorporaran a un nou registre creat per a tals efectes. Així tot hereu, legatari, administrador, tutor o persona designada, podrà actuar davant els prestadors de serveis digitals després de la seva mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada. 

Així doncs, aquestes voluntats digitals es poden ordenar mitjançant testament. O, si la persona no ha atorgat testament, mitjançant un document que haurà d’inscriure’s al Registre de Voluntats Digitals.

En cas que el testament i el document incloguin voluntats diferents, sempre tindrà prevalença el testament

Concretament en aquestes voluntats digitals, el causant disposarà del contingut i abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar:

1- Comunicar als prestadors de serveis digitals la mort.

2- Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que cancel·lin els comptes actius.

Aquest document de voluntat digital es podrà modificar i revocar en qualsevol moment. En cas que el testament i el document incloguin voluntats diferents, sempre tindrà prevalença el testament.

Tanmateix, la llei també regula l’establiment de voluntats digitals pel supòsit de pèrdua sobrevinguda de la capacitat d’una persona. En aquest sentit, si bé la llei ja preveia la possibilitat i efectes que una persona hagi atorgat poder per al supòsit d’incapacitat, amb aquesta nova normativa s’afegeix que en aquest poder l’interessat pugui establir la gestió de les seves voluntats digitals i l’abast de les mateixes pel cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, trobant-se facultat l’apoderat per gestionar els comptes actius i en el seu cas, sol·licitar la cancel·lació d’aquests.

Els pares i tutors poden sol·licitar la suspensió provisional d’accés dels fills als comptes

Actuació dels pares i tutors en defensa dels drets dels menors 

Per altra banda, es regula l’actuació dels pares i tutors en defensa dels drets dels menors a les xarxes socials. En aquest sentit, s’estableix que els progenitors han de vetllar per tal que la presència dels menors i tutelats a internet sigui adequada, amb la finalitat de protegir-los dels