Nou sistema de comunicats mèdics per a les baixes laborals

El passat 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor el nou sistema en la gestió de les baixes mèdiques. Amb la nova normativa, les baixes per incapacitat temporal es divideixen en quatre tipologies en funció de la seva durada:

  • Baixa molt curta: Menys de cinc dies naturals. En aquest cas el metge entregarà l’alta mèdica juntament amb la baixa perquè sigui automàtica transcorregut aquest període.
  • Baixa curta: D’entre 5 i 30 dies naturals.
  • Baixa mitjana: D’entre 31 i 60 dies naturals.
  • Baixa llarga: De 61 o més dies naturals.

En tots els casos, serà el metge qui haurà de valorar i fer una previsió inicial de la durada en funció del diagnòstic, l’edat del pacient, la feina que fa i les limitacions de capacitats que pugui implicar.

No obstant l’anterior, la nova normativa preveu que els metges d’urgència puguin donar la baixa al pacient si després de realitzar-li la visita ho consideren convenient, podent establir també la durada de la mateixa.

En aquest sentit, la decisió final de la baixa laboral per causes comunes la té el metge de la sanitat pública però les mútues tindran un major control, podent requerir al treballador per tal que se sotmeti a reconeixements mèdics tantes vegades com ho creguin necessari i sol·licitar a la Segureta Social que doni d’alta al treballador si ho estimen convenient.

Així doncs, amb la nova normativa, en aquells casos de baixa molt curta el pacient ja no haurà de tornar al metge per tal que li donin l’alta atès que el mateix dia obtindrà la baixa i l’alta mèdica. No obstant, arribat el moment, el treballador podrà sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s’ha fixat com data de l’alta i el facultatiu si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimat inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa.

En canvi, quan el període de baixa superi els 5 dies, els comunicats de baixa hauran d’indicar la data de la següent revisió (tractant-se de baixes curtes o mitjanes aquesta revisió arribà al setè dia). Per a la resta, la revisió no serà abans dels 14 dies.

Published On: juliol 2, 2015Categories: Laboral