Dades personals al registre de morosos per crèdits dubtosos

La inscripció al registre de morosos de dades personals per crèdits dubtosos comporta una vulneració del dret a l’honor

La Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2018 estableix que no procedeix incloure en el registre de morosos les dades personals dels deutors per crèdits dubtosos, i condemna a l’empresa que ho ha fet a abonar a la usuària afectada una indemnització per vulneració del dret al honor.

El Tribunal Suprem ha dictat jurisprudència relativament extensa sobre la vulneració del dret a l’honor com a conseqüència de la inclusió de les dades personals en un fitxer d’incompliment d’obligacions dineràries sense respectar les exigències derivades de la normativa de protecció de dades personals.

L’últim cas sobre el qual ha resolt el Tribunal fa referència a una usuària que signà un contracte de telefonia a l’abril del 2011, i on ja des de l’inici de la relació es van produir una sèrie d’irregularitats en la facturació per part de l’empresa que van provocar que la usuària es donés de baixa del servei al 2012. Amb posterioritat a tramitar la baixa, l’empresa de telefonia carregà en compte diverses factures en concepte de penalitzacions, de les quals la usuària va abonar en part per no trobar-se conforme amb l’import total.

L’empresa de telefonia va cedir el crèdit a una ter