L’equiparació d’un treballador interí amb un de fix a efectes indemnitzatoris

La recent sentència del Jutjat Social de Vitoria-Gasteiz, de 7 de març de 2017, resol el debat sobre l’equiparació o no d’un treballador interí amb un de fix a efectes de determinar la indemnització a percebre en cas de finalització del contracte de treball. En el cas tractat per la sentència, se sol·licita una indemnització per acomiadament objectiu  de 20 dies de salari per any de servei per la finalització del contracte d’interinitat subscrit entre la treballadora i l’empresa.

No es podrà tractar a treballadors amb un contracte de durada determinada de manera menys favorable que els treballadors fixes, si el tracte diferent no es deu a raons objectives

En base a una important sentència del TSJPB de 18 d’octubre de 2016, a la mateixa s’establia que la diferència de tracte sense justificació entre treballadors de durada determinada i treballadors fixes suposa un tracte discriminatori, vulnerant així el dret fonamental reconegut a la Constitució. I, basant-se en aquesta argumentació, el tribunal també recolza la seva postura, emparant-se en el principi de no discriminació. I exposa que, pel que respecta a les condicions de treball, no es podrà tractar als treballadors amb un contracte de durada determinada d’una manera menys favorable que els treballadors fixes, a no ser que aquest tracte diferent es basi en raons objectives.

Per part del Jutjat Social de Vitoria-Gasteiz es considera que no existeix una justificació objectiva i raonable que motivi el fet que la treballadora amb contracte d’interinitat, a la finalització del mateix (en aquest cas per causes objectives productives), hagi de percebre una indemnització diferent que la reconeguda pels treballadors amb contracte fix.

Com a conclusió…

Per tot, el jutge finalment reconeix a la treballadora una indemnització equiparable a la que percebria un treballador fix per l’extinció del contracte de treball per causes objectives, equivalent a 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats.

A Ramió Advocats som experts en dret laboral. Necessites ajuda? Contacta’ns

Publicat el: maig 12, 2017Categories: Laboral, NoticiesTags: , ,