Incompliment contracte d’arrendament per l’arrendatari

La redacció del contracte per part d’un expert donarà cobertura legal a ambdues parts

Un dels contractes més habituals en el tràfic jurídic és el contracte d’arrendament. Per tal d’evitar conflictes judicials, despeses innecessàries, reclamacions de danys i perjudicis. En definitiva, per procurar una convivència i relació pacífica entre arrendador i arrendatari, és necessari que la redacció del contracte la faci un expert en la matèria. Així, es donarà cobertura legal als diferents drets i interessos de les persones que hi intervenen.
El contracte d’arrendament és una eina essencial per evitar o prevenir possibles problemes futurs entre les parts. I és que aquest és el que regirà la relació entre l’arrendador i l’arrendatari.

No obstant l’anterior, i tot i que el contracte sigui detallat, pot succeir que l’arrendatari incompleixi alguna de les seves obligacions. En aquest cas, serà necessari acudir a la vida judicial.

Es poden reclamar les rendes degudes sense necessitat d’exercitar l’acció de desnonament

Desnonament per impagament 

Un dels supòsits d’incompliment que obliguen a la part arrendadora a haver d’acudir a la via judicial és l’impagament de la renda pactada. Davant d’aquest supòsit, cal tenir present que es poden reclamar les rendes degudes sense necessitat d’exercitar l’acció de desnonament. En aquest cas, es seguirà un procediment judicial de reclamació de la quantitat deguda i, obtinguda la sentència, si persisteix la manca de pagament voluntari, l’arrendador podrà acudir a la via executiva per aconseguir el cobrament forçós.

A la pràctica però, el procediment judicial més habitual és el desnonament per manca de pagament de rendes i l’acció acumulada de reclamació de quantitats. En aquest procediment es sol·licita al jutge tant la reclamació de les rendes degudes com que fixi una data perquè l’arrendatari abandoni l’immoble. Abans d’iniciar aquest procediment però, es considera convenient enviar a l’arrendatari un requeriment extrajudicial fefaent reclamant-li el deute i, d’aquesta manera, es podrà acreditar davant del jutjat l’intent d’arribar a una solució amistosa, evitant així que l’arrendatari pugui enervar l’acció (és a dir, pagar el deute i continuar tenint dret a ocupar l’habitatge o local).

Si l’arrendatari ni desallotja la finca, ni paga la totalitat del deute es podrà embargar el seu patrimoni

En cas que l’arrendatari no accepti una solució amistosa i extrajudicial, el propietari haurà de presentar la corresponent demanda. Haurà de notificar el jutjat la mateixa a l’arrendatari i atorgant-li un termini de 10 dies p