Extinció del contracte de compravenda d’un habitatge

Extinció del contracte de compravenda per retard en l’entrega de l’habitatge

El passat mes de novembre el Tribunal Suprem va dictar una sentència per un recurs de cassació presentat pel conflicte de determinar si l’entrega d’un habitatge amb retard és una causa de rescissió del contracte de compravenda o no.

En el cas concret, la compradora interposa una demanda contra la venedora. En ella, sol·licita una resolució contractual per incompliment del termini previst per l’entrega de l’habitatge. I demana que es condemni a la part demandada a restituir les quantitats que la compradora havia entregat.

En primera instància s’estima la demanda aplicant la Llei 57/1986 sobre el contracte celebrat entre les parts. El Jutjat considera essencial la clàusula de terminis d’entrega. Donat que es produeix un retard no justificat dels terminis d’entrega previstos en relació a la petició de la llicència d’ocupació, estima la demanda de la part compradora.

Ramió Advocats, experts en dret immobiliari a Girona, assessorem i redactem contractes de compravenda d’immobles

Contra la sentència de primera instància, la part venedora va interposar un recurs. En aquesta ocasió, l’Audiència Provincial resol  a favor de la mateixa, revocant així la sentència de primera instància. L’Audiència aplica l’article 1124 del Codi Civil Espanyol i entén que la tardança en l’entrega de l’habitatge no es pot imputar a la part demandada, ja que va ser pels tràmits burocràtics; i, en tot cas, era un retard de tan sols 26 dies.  

Per aquest motiu, en no poder imputar aquesta demora en l’entrega a la part demandada, l’Audiència Provincial no considera oportú decretar que hi ha un incompliment susceptible de resoldre el contracte.

La part compradora no queda conforme amb la resolució de l’Audiència Provincial. Per aquest motiu, interposa nou recurs en cassació davant del Tribunal Suprem.

La resolució final sobre la compravenda d’un habitatge

El Tribunal Suprem manifesta que en el cas concret hi ha hagut una infracció per la inaplicació dels articles 1091, 1255 i 1258 del Codi Civil Espanyol.

Considera que quan s’ha pactat una condició resolutòria expressa, no és aplicable amb caràcter general la doctrina de l’article 1124 com considera l’Audiència Provincial, sinó en base a l’article 1255,  es pot resoldre el contracte per altres causes tipificades pels contractants. Com el retard en el termini d’entrega de l’habitatge, sempre que aquest termini s’hagi configurat com element essencial del contracte.