Decret del permís retribuït i recuperable

Data de l’informe: 30 de març de 2020

Tal com anunciava dissabte el president Sánchez, tots els treballadors per compte aliena que no prestin serveis essencials tindran un permís retribuït i recuperable des del dilluns 30 de març fins el dijous 9 d’abril, ambdós inclosos.

Aquesta norma s’aplicarà a totes les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

No obstant això, el permís retribuït no s’aplicarà, i per tant podran anar a treballar, a les persones treballadores per compte aliena següents per ser considerades prestadors de serveis essencials:

 1. A les persones treballadores de les empreses dedicades a les activitats que hagin de continuar realitzant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 16 i 18, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i de la normativa aprovada per l’Autoritat competent i les autoritats competents delegades i que són:Els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies, perruqueria a domicili, restauració de servei a domicili, trànsit duaner i operadors crítics de serveis essencials.
 2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
 3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altre materials necessari per a la prestació de serveis sanitaris.
 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.
 7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.
 8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l’COVID-19, (ii) els estabularis associats a ells, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió odistribució.
 12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió,per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de lesinfraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació d