Concessionari condemnat a rebaixar el preu de venta d’un vehicle pel frau de les emissions “Cas Volkswagen”

El Jutjat de Primera Instància 7 de Santander ha resolt una demanda a favor d’un consumidor. Aquest es va veure afectat pel famós cas de la instal·lació fraudulenta d’un software. Això va succeir, en molts dels motors dels vehicles del grup empresarial Volkswagen.  Aquest tenia la finalitat d’ocultar les emissions reals de gasos contaminants.

En el supòsit concret, el client afectat presenta una demanda contra el concessionari que li va vendre el vehicle i contra la financera. En ella reclama la resolució del contracte de compravenda per incompliment contractual. El vehícle té manipulat el sistema de mesurament de l’emissió de gasos d’òxids de nitrogen, el que implica pèrdua de potència i major consum. Tot aixo provoca que el vehicle adquirit no resulti apte pel seu ús.

Conclusió del jutge

1. Que les mínimes conseqüències que comporta la supressió del software maliciós  no priva al vehicle adquirit del fi a què està destinat. Tampoc condiciona el seu ús de forma que permeti al comprador resoldre el contracte perquè és de molt petita importància. En aquest sentit, l’article  121 de la Llei General de Consumidors estableix que només procedeix la resolució del contracte quan el consumidor no pot exigir la reparació -i més tenint en compte que en el present cas es va iniciar una campanya per resoldre la manipulació-.

La imatge corporativa de Volkswagen s’ha vist deteriorada per l’engany a les autoritats de control i al públic en general

És cert que la imatge corporativa de la marca ha quedat deteriorada pel Cas Volkswagen. I que el comprador va comprar el vehicle motivat pel prestigi que implica aquesta marca, veient frustrades les seves expectatives. Però tal desengany tampoc constitueix una causa legal suficient que li permeti resoldre el contracte i retornar el vehicle transcorreguts més de 3 anys des de la seva compra.
2. El client afectat només va reclamar la resolució contractual, sense sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis. Per això, el jutge no pot entrar a valorar els hipotètics danys i perjudicis ocasionats. El que sí que pot fer d’ofici, seguint la normativa i jurisprudència europea en els casos que es demana la resolució contractual però no s’acorda atès que l’incompliment del venedor és mínim, és reduir el preu de la compravenda.

En el present cas -i aplicant l’anterior doctrina- el jutge decideix que s’apliqui una reducció del 10% al preu de venda. Aquesta reducció es deu a la pèrdua de potència i augment del consum de benzina. Per tant, el concessioanri haurà d’abonar al client el 10% del preu de venda.

3. En el present cas no es resol el contracte de compravenda ni el de finançament. Per aquest motiu, s’absol a la financera Vokswagen Finance SA atès que no va intervenir en el contracte de compravenda. Només es limitava al finançament del preu