Com reclamar un deute

Tant una empresa o un professional, com un particular poden reclamar deutes 

La morositat és un problema que afecta tant a professionals i empresaris, com a particulars. Es genera per incompliments contractuals, factures impagades, préstecs no retornats, quotes comunitàries pendents, impagament de rendes de lloguer, etc.

Davant d’aquestes situacions d’impagament, es recomana actuar de forma ràpida. Sense deixar que transcorri el temps amb l’esperança, moltes vegades errònia, d’aconseguir el cobrament extrajudicial.

Des del nostre bufet a Girona aconsellem que se’ns consulti qualsevol impagament tan aviat sorgeixi per tal de gestionar de la millor manera possible el deute des d’un inici, oferint així les màximes garanties per posteriorment facilitar el cobrament extrajudicial o judicial.

Com haig de reclamar un deute? 

Abans d’iniciar cap tipus d’acció judicial i sempre que el perfil del deutor ho permeti, el nostre despatx enviarà un requeriment extrajudicial de cobrament en ares a intentar negociar de forma amistosa el pagament del degut, concedint un termini raonable per fer-ho. En cas que no sigui possible, s’interposarà la corresponent reclamació judicial.

Sempre que existeixi una voluntat real de pagament, s’aconsella arribar a un acord transaccional

Davant d’una resposta positiva del deutor -i atenent als problemes de liquiditat que pugui presentar-, sempre que existeixi una voluntat real de pagament, s’aconsella arribar a un acord transaccional. Això es farà tant si ens trobem en el marc extrajudicial com judicial. En aquets acord reflectirem els compromisos i terminis de pagament assolits. Aquests acords de pagament són una alternativa al procés judicial satisfactòria en molts casos. Quan no es compleixi l’acord, res impedeix que puguem seguir reclamant el cobrament per la via judicial al deutor.

Per últim, abans d’acudir a la via judicial, el nostre despatx iniciarà un estudi de la documentació de què disposem així com de la solvència del deutor. D’aquesta manera valorarem la viabilitat de la reclamació així com determinarem el procediment judicial idoni pel cas concret. Aquest últim l’interposarem el mateix amb garanties i esperant aconseguir una sentència favorable de condemna de pagament.

Cal tenir en compte també, que en el supòsit que el deutor no compleixi amb la condemna, tindrem la possibilitat d’executar la mateixa i sol·licitar l’embargament de tots els béns del deutor fins a cobrir la quantia del principal, interessos i costes judicials.

Contacti amb el nostre bufet d’advocats a Girona i l’ajudarem amb la seva defensa legal

Publicat el: setembre 29, 2017Categories: CivilTags: , , ,