Les assegurances pagades formen part del salari

Les assegurances pagades per l’empresa formen part del salari a efectes indemnitzatoris

Un dels factors fonamentals a l’efecte de calcular la indemnització per acomiadament és determinar quina part del total de la retribució que percep el treballador correspon al concepte de salari.

Doncs bé, la recent sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat 3 de maig de 2017, ha dictaminat el següent. Les assegurances mèdiques, de vida i els plans de jubilació satisfets per l’empresa formen part del salari a l’efecte de calcular la indemnització per acomiadament.

La naturalesa salarial de les assegurances queda fora de qualsevol dubte, ja que són conceptes abonats com a conseqüència de la relació laboral

El Tribunal afirma amb rotunditat que aquesta naturalesa salarial de les assegurances queda fora de qualsevol dubte des del moment en què són conceptes abonats com a conseqüència de la relació laboral. I, com a contrapartida, a les obligacions del treballador.

Així, les primes de les assegurances mèdiques, les de vida i el pla de jubilació són salari a efectes indemnitzatoris. És així atès que la prima que l’empresa abona constitueix una retribució en espècies per la prestació de serveis. Independentmen que aquestes assegurances mèdiques i de vida s’estipulin individualment o per un compromís de caràcter col·lectiu de l’empresa.

El plus de vestuari professional del treballador i el plus de transport no han de formar part de la base salarial per calcular la corresponent indemnització

Alhora, aquesta sentència determina dos factors que no han de formar part de la base salarial per calcular la corresponent indemnització. Aquests factors són el plus de vestuari professional del treballador i el plus de transport.

Com a conclusió… 

En conclusió, amb aquesta sentència el Tribunal Suprem pretén aclarir els dubtes sorgits  respecte a les primes de les assegurances que articulen millores voluntàries a la Seguretat Social, les quals hauran de ser considerades com a salari a tots els efectes.

Contacti amb el nostre bufet d’advocats a Girona i l’ajudarem amb la seva defensa legal

Publicat el: setembre 15, 2017Categories: LaboralTags: , , , ,