Com actuar davant d’una negligència mèdica

Per tal de procedir de la manera correcta en una negligència mèdica, caldrà comptar amb l’assessorament legal d’experts

Creu que vostè, un familiar o conegut pot haver estat víctima d’una negligència mèdica? Recopilin tota la documentació que es tingui a l’abast i posin-se en contacte amb el nostre bufet d’advocats a Girona. Així, podran obtenir l’assessorament necessari des d’un inici.

Què es considera negligència mèdica?

Ens trobem davant d’una negligència mèdica o mala praxi quan un hospital, centre sanitari o membre del personal sanitari no segueix els protocols o estàndards mèdics exigibles. I quan aquesta actuació negligen provoca una lesió al pacient que tant pot ser física com psicològica.

Els supòsits més habituals de negligència mèdica són:

  • La interpretació errònia del diagnòstic.
  • La mala execució dels protocols mèdics.
  • Manca d’atenció postoperatòria.
  • No informar degudament al pacient de les conseqüències de qualsevol procediment així com les alternatives existents.
  • Lesions contretes per una mala operació del material quirúrgic.
  • Entre d’altres.

La reclamació per una negligència mèdica serà diferent si s’ha produït en un centre privat o en un de públic

Actuació davant una negligència mèdica


En cas de ser víctima d’una negligència mèdica és important comptar amb un bon assessorament legal. Només així es poden conèixer els passos a seguir amb la finalitat d’obtenir una indemnització econòmica pels danys ocasionats.

En aquest sentit, caldrà determinar quin procediment iniciar. S’hauran de diferenciar si ens trobem davant d’errors mèdics realitzats en un centre mèdic públic o per professional sanitari de la Seguretat Social. O si, per contra, els errors s’han patit en centres mèdics privats o professionals mèdics privats.

Doncs bé, si la negligència es comet a la sanitat pública, caldrà efectuar una reclamació per responsabilitat patrimonial davant l’administració sanitària competent, disposant el pacient del termini d’un any des que va tenir lloc la negligència o d’ençà que es van curar i/o estabilitzar les lesions.

Si la negligència mèdica s’ha comès en un centre sanitari privat

Per contra, si la negligència mèdica s’ha produït en un centre privat o per professionals privats, el procediment serà diferent. S’interposarà una demanda per responsabilitat civil contra els causants dels danys. En aquest c