Reclamació per accident de tràfic

En un sinistre, es pot dur a terme una reclamació per accident de tràfic per la via judicial

Quan es produeix un accident de tràfic, es pot donar la circumstància que el mateix ocasioni uns danys i/o lesions que seran susceptibles de ser indemnitzades a la víctima. Serà així amb independència que el sinistre hagi ocorregut de forma fortuïta o per culpa del conductor del mateix vehicle.

El passat 1 de gener de 2016, va entrar en vigor la modificació de la Llei sobre responsabilitat civil derivada d’accidents de circulació. Arran d’aquesta, el primer pas que caldrà efectuar davant la producció d’un sinistre serà realitzar una reclamació extrajudicial a la companyia d’assegurances. Aquesta reclamació esdevé un requisit necessari perquè, arribat el cas, puguem acudir als tribunals.

La indemnització per accident es pot reclamar a partir d’un any des de l’accident o des de l’estabilització de les lesions

Convé tenir present que existeix un termini per poder reclamar la corresponent indemnització per accident. Serà d’un any des de la data de l’accident o bé des de l’estabilització de les lesions. I es podrà podent interrompre el referit termini per qualsevol reclamació extrajudicial que s’efectuï dins d’aquest.

Aquesta reclamació extrajudicial dirigida a la companyia haurà de descriure els fets ocorreguts. També haurà d’anar acompanyada  de tots els documents que acreditin els danys i/o lesions. Aquests documents seran l’informe d’urgències, informes d’evolució, atestat, documentació relativa a la baixa laboral, entre d’altres.

Si la companyia d’assegurances no accepta la reclamació per accident de tràfic, es pot acudir a la via judicial

La companyia d’assegurances resta obligada a donar una resposta motivada dins del termini de tres mesos des de la seva recepció. Podrem acudir a la via judicial quan la companyia no accepti la reclamació o si transcorre el termini de tres mesos sense que doni resposta a la sol·licitud.

En aquesta via, serà necessari acreditar que s’han realitzat gestions extrajudicials per arribar a un acord. Aquest procediment judicial serà el que finalment ens permetrà obtenir una sentència que reconegui, si s’escau, la indemnització que legalment correspongui.

Com a conclusió… 

Per tot, i per tal d’obtenir la indemnització pels danys i/o lesions patides arrel del sinistre, li recomanem que contacti amb el nostre bufet a Girona. Realitzem totes aquelles gestions extrajudicials i judicials necessàries per obtenir el rescabalament dels danys i lesions causats. El nostre objectiu és vetllar per la defensa dels interessos de la víctima.

Al nostre bufet d’advocats a Girona som experts en dret civil. Contacti’ns i l’ajudarem amb la reclamació per accident de tràfic

Publicat el: octubre 13, 2017Categories: CivilTags: