Pautes a tenir en compte en la recuperació d’impagats

Actualment, la crisi econòmica ha provocat l’increment de morositat a la nostra societat. A causa d’això, una de les principals inquietuds de qualsevol empresa es basa en la prevenció i la recuperació d’impagats.

Les empreses han de garantir la seva productivitat i supervivència en el mercat, però també la seguretat en els pagaments i sobretot en els cobraments, duent a terme una important tasca preventiva per intentar evitar els impagats i els perjudicis econòmics que aquests generen.

Són diverses les mesures preventives que es poden dur a terme amb la voluntat d’evitar la morositat, essent algunes d’elles:

La prèvia investigació dels clients, ja sigui mitjançant l’accés a informes mercantils o d’altra índole, pot evitar que una empresa contracti sense saber-ho, amb una empresa o particular de poca solvència. Obtinguda la informació del client, i valorat el risc de contractar amb ell, és imprescindible la redacció i firma d’un contracte que reguli la relació mercantil entre ambdues parts.

Tot i que aquestes mesures de prevenció poden no evitar l’impagament d’un crèdit, si que són una protecció per l’empresa en el supòsit d’haver de reclamar extrajudicialment o judicialment l’impagat. Tenir un pressupost o contracte signat i acceptat pel client acreditarà l’encàrrec fet per aquest i el dret de l’empresa a reclamar-lo (juntament amb altra documentació que es pugui considerar necessària com factures, albarans signats, etc.).

En cas que no s’aconsegueixi evitar l’impagament d’un crèdit, caldrà treballar per aconseguir-ne el seu cobrament, i amb això Ramió Advocats el podem ajudar. Ens encarreguem de dur a terme primerament la reclamació extrajudicial i negociacions necessàries amb l’objectiu d’aconseguir el cobrament sense intervenció judicial, intentant així que el client aconsegueixi una més ràpida i econòmica solució. En cas que la reclamació extrajudicial no sigui exitosa, el nostre bufet s’ocuparà d’interposar l’oportuna demanda judicial, determinant la quantia a reclamar i possibilitant també el procediment de compensació de l’iva declarat però no cobrat davant l’AEAT.

En ocasions també serà interessant tenir en compte la responsabilitat dels administradors socials quan els deutors siguin persones jurídiques. En aquest cas, si els administradors de fet o de dret o els membres del Consell d’Administració han incorregut en un incompliment de les seves obligacions socials causant així danys, es podria plantejar l’exercici de l’acció de responsabilitat individual contra ells, en la reclamació d’impagats.

No dubti en contactar amb nosaltres per rebre assessorament i/o defensa en la reclamació dels seus impagats.

Publicat el: juliol 28, 2015Categories: Civil