Pagament únic d’atur. Sentència del Tribunal Suprem

Sentència del Tribunal Suprem sobre el pagament únic en la prestació d’atur

El Tribunal Suprem ha resolt una qüestió molt problemàtica. Es tracta de determinar si es pot -en aplicació de la disposició transitòria 4ª de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupació i altres normes concordants- rebre la prestació per atur en la modalitat de pagament únic quan el beneficiari es constitueix en una societat de responsabilitat limitada. Quan en aquesta societat, a més d’haver subscrit ell mateix el 100% del capital i tenir el càrrec d’administrador únic, es dóna d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms. I es fa de forma quasi simultània a la data en què es va elevar a escriptura pública la constitució de la societat.

Constituir una societat mercantil de responsabilitat limitada no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom

Societat mercantil de responsabilitat limitada i autònoms

Els magistrats consideren que constituir una societat mercantil de responsabilitat limitada no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom. Sempre i quan la posició jurídica determini la seva obligada afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms. I és aquest cas.

A partir de la Disposició Transitòria 4ª de la Llei 45/2002, tot i ser cert que la mateixa només assenyala com a supòsits societaris les cooperatives i les societats laborals, no exclou de forma expressa la resta de societats. Aquest fet permet entendre el següent. Hi ha circumstàncies fàctiques i jurídiques que condueixen obligatòriament a l’enquadrament i alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de determinades persones físiques -individualment considerades- sempre que la societat de capital porti a terme l’activitat que constitueix el seu objecte. Quan això succeeixi, les persones físiques reuniran la qualitat de treballador autònom, també als efectes de la prestació d’atur a la que ens referim.

En conseqüència, constituir una societat mercantil de responsabilitat limitada no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom.  Sempre i quan la posició jurídica del beneficiari en l’esmentada societat, determini la seva obligada afiliació al RETA.

Aquest fil d’actuació no és una novetat pel que fa a les decisions del Tribunal Suprem adoptades en situacions similars. De fet, s’explica per la perspectiva finalista de l’estímul de l’autoocupació. Tant en la normativa europea com en la nacional, s’ha optat per una regulació. Aquesta ha de promoure la creació de llocs de treball -propi o aliè- a través de polítiques actives d’ocupació i passives de protecció per l’atur.

Pagament únic d’atur

Així, la modalitat de la prestació d’atur en pagament únic es va crear per incentivar l’autoocupació dels treballadors en atur. No queda cap dubte que, tot i la falta de menció expressa de les societats de capital com a formes d’autoocupació a la llei, quan en determinades circumstàncies algun dels seus socis puguin ostentar la qualitat de treballador per compte propi, resulta perfectament congruent la seva equiparació amb aquesta figura. I és que contribueix a aconseguir la mateixa finalitat: l’autoocupació.

Tens dubtes sobre el pagament únic d’atur? Contacta amb el nostre bufet d’advocats a Girona i t’ajudarem a resoldre’ls