Mesures per paliar els efectes econòmics COVID-19

Mesures per paliar els efectes econòmics del COVID-19 a les empreses i autònoms

Ara més que mai estem amb tu i amb la teva empresa.

Seguim treballant confinats als nostres domicilis, permanentment connectats als nostres servidors cloud que des de 2014 funcionen vint-i-quatre hores al dia, ara també.

Estem fent un seguiment diari de les novetats que t’afecten a tu i a la teva empresa. Com persones sabem el que hem de fer, seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries evitant el contacte amb altres persones, sobretot en entorns amb molta  gent  i seguir les normes d’higiene que evitin el contagi. La millor formula és el confinament evitant tots els desplaçaments.

Com empresaris i autònoms hem de prendre decisions ràpidament per no perjudicar l’estabilitat de les empreses, ens hi va molt.

Per això recollim en  aquest informe les mesures publicades avui mateix al BOE com a conseqüència de les decisions preses ahir en el consejo de ministros a més de les mesures aprovades pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts de la generalitat de catalunya pels autònoms:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

L’ajut es podrà demanar a partir del dia ú d’abril.

Mesures que entren en vigor avui mateix, derivades del consell de ministres d’ahir dimarts.

Avui, dimecres divuit de març, s’han publicat al BOE noves mesures en diversos àmbits que de forma resumida et detallem en aquest informe.

 • Ajut a les persones. Es concedeix un suplement de crèdit al ministeri de drets socials de 300 milions d’euros  que les CCAA podran utilitzar per:
  • Reforçar serveis de proximitat de caràcter domiciliari (persones  grans, amb discapacitat, dependència…).
  • Teleassistència.
  • Serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, etc.
  • Atenció als sense llar.
  • Reforçar plantilles de centres de serveis socials i residencials.
  • Adquisició de medis de prevenció.
  • Garantir els ingressos suficients a les famílies per assegurar les seves necessitats bàsiques, urgents o d’inserció.
  • Ajuts a persones cuidadores i mesures de conciliació per famílies , especialment monoparentals amb baixos ingressos,  que hagin de sortir a treballar.
  • Altres serveis a criteri de les CCAA.
 • Ajut a les persones. Destí del superàvit de 2019 de les corporacions locals:
  • Es podrà destinar a serveis socials.
 • Ajut a les persones. Garantia del subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables.
  • Durant un mes els subministradors d’aigua i energia no podran tallar el subministrament als consumidors vulnerables.
  • Es prorroga fins el 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social pels beneficiaris als que els caducava.
  • Durant sis mesos es suspèn el sistema d’actualització de