Les treballadores de la llar ja tenen dret a cobrar la prestació d’atur.

El passat 9 de setembre va entrar en vigor el Real Decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions laborals i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

La reforma respon a peticions històriques del col·lectiu i sorgeix després de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea el 24 de febrer d’aquest mateix any. El Tribunal europeu declara que el sistema espanyol vigent fins ara era discriminatori per raó de sexe i acaba dictaminant que aquelles treballadores de la llar que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social tindran, a partir d’ara, dret a l’atur.

Així doncs, després de la referida Sentència, el Govern espanyol va prioritzar modificar la normativa laboral actual per tal de regularitzar la situació d’aquestes treballadores i d’aquesta relació laboral de caràcter especial, fet que es va materialitzar amb l’aprovació d’aquesta nova llei, que introdueix, com algunes de les novetats més importants, les següents:

  • Es limita la figura del desistiment de l’ocupador, que fins ara permetia acomiadar a les treballadores de forma directa i quasi sense justificació. Així doncs, a partir d’ara, les causes d’acomiadament seran les que marca l’Estatut dels Treballadors, a les que s’afegeixen la disminució d’ingressos o augment de despeses sobrevingudes a la llar, la modificació substancial de les necessitats o la pèrdua de confiança justificada.
  • S’estableix l’obligació de signar un contracte laboral per escrit en tots els casos. Fins ara, els contractes podien ser verbals en relacions laborals