Les principals novetats de la nova Llei d’Habitatge

El passat 1 de febrer de 2022 el Consell de Ministres va aprovar la nova llei d’habitatge a España i, en l’actualitat, el projecte està a l’espera de ser aprovat per les Corts Generals. Es tracta de la primera norma que desenvolupa el dret constitucional de tots els ciutadans a un habitatge digne i adequat. La llei busca reforçar el cinquè pilar de l’estat del benestar, afavorint l’accés a l’habitatge a preus assequibles, protegint les situacions de vulnerabilitat i combatent l’especulació immobiliària.

Aquesta nova regulació neix fruit de les conseqüències socials patides per la crisi immobiliària que va patir el país durant els anys 2008 a 2014, l’anomenada “bombolla immobiliària”. Aquesta crisi va tenir lloc a conseqüència de l’increment excessiu dels preus del béns immobles provocat pels agents especuladors. Les conseqüències van ser, entre d’altres, l’augment dels desnonaments i l’increment desmesurat dels preus dels lloguers, efectes que encara pateix la societat espanyola a dia d’avui.

Així doncs, alguns dels objectius de la nova llei son els següents:

  • Limitar el preu del lloguer en determinades àrees tensades del territori. La declaració d’un barri o municipi com a zona tensada implica que els inquilins d’aquestes zones tindran la possibilitat de prorrogar el seu contracte de lloguer fins a 3 anys pel mateix preu.
  • Aplicar bonificacions fiscals al lloguer i castigar fiscalment els habitatges buits. Els petits propietaris, és a dir, aquells que tinguin menys de 10 habitatges en propietat, gaudiran de descomptes i incentius fiscals per llogar els seus habitatges, sobretot si ho fan a joves d’entre 18 i 35 anys i en àrees declarades tensionades. D’altra banda, el Govern permetrà als Ajuntaments augmentar la taxa de l’IBI amb un recàrrec de fins el 150% en els habitatges buits.
  • Regular els desnonaments, protegint aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, millorant i reforçant les relacions entre els agents de la justícia i els serveis socials.
  • Obligar a les noves promocions immobiliàries a crear un tant per cent d’habitatges de lloguer social. Les promocions d’obra nova hauran de comptar amb una reserva del 30% d’habitatges destinats al parc públic.
  • Crear un parc públic d’habitatges i prohibir el canvi de qualificació de l’habitatge públic a privat, fixant-se d’aquesta manera un règim de protecció pública permanent dels habi