Drets d’informació als treballadors en els supòsits de transmissió d’empreses

Quan es produeix un canvi de titularitat d’una empresa, els treballadors tenen diferents drets respecte a aquest canvi i sobre les conseqüències que el mateix els comportarà.

Cal partir de la idea que quan hi ha un canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma, els contractes de treball continuen vigents.

En aquests casos, tant l’empresa cedent com l’empresa adquirent han d’informar els representants legals dels treballadors del canvi de titularitat. En cas que l’empresa no tingui representants legals dels treballadors, s’haurà d’informar els treballadors que resultin afectats per la transmissió.

Aquesta informació ha d’anar dirigida tant als treballadors de l’empresa cedent com als de l’empresa adquirent, si aquests últims es veuen afectats per l’adquisició.

En aquest sentit, serà necessari notificar als treballadors la data prevista de la transmissió, els motius i raons d’aquesta, les conseqüències jurídiques i econòmiques que se’n derivin, així com les mesures previstes per la direcció empresarial.

L’empresari adquirent podrà canviar les condicions laborals com si fos l’antic propietari, sempre i quan siguin per circumstàncies econòmiques,  tècniques o organitzaves 

L’article 44 de l’Estatut dels treballadors no estableix un termini específic per tal que l’empresa informi d’aquestes circumstàncies als treballadors. Si bé l’apartat vuitè del referit precepte estableix que s’ha d’avisar amb suficient antelació, abans de fer-se efectiva la transmissió i abans que es vegin afectades les condicions laborals dels treballadors.

En aquests supòsits de canvi de titularitat d’una empresa, l’empresari adquirent se subroga a la posició de l’antiga empresa cedent i, conseqüentment, els treballadors mantenen els seus contractes i les seves condicions. Tanmateix, l’empresari adquirent podrà canviar les condicions laborals com si fos l’antic propietari, sempre i quan aquestes modificacions no vinguin originades per la cessió de l’activitat sinó per circumstàncies econòmiques,  tècniques o organitzaves que es derivin.

En cas que es vulguin aplicar modificacions a les relacions laborals, caldrà iniciar un període de consultes amb els representants legals dels treballadors sobre les mesures previstes i les seves conseqüències pels treballadors, amb suficient antelació, abans que les mesures es portin a terme.

Des de Ramió Advocats t’ajudem en cas de transmissió d’empreses per tal que coneguis els teus drets. El nostre objectiu és la teva tranquil·litat. Contacta’ns!

Published On: març 3, 2017Categories: LaboralTags: , , , ,