Condemna a Iberdrola per una clàusula abusiva

Condemnen a la companyia Iberdrola a eliminar una clàsula que dificulta als usuaris donar-se de baixa

El passat 30 de juny de 2017, el jutjat Mercantil 1 de Vitòria va dictar una rellevant sentència. En ella declara nul·la la clàusula que apareix a les condicions generals dels contractes de subministraments d’electricitat o gas. Aquesta disposa que la baixa en el subministrament de llum o gas no implica la baixa en el servei accessori de reparació “Servicio de protección eléctrica hogar“.

Amb aquesta, els clients han de donar-se de baixa expressament. I és que, del contrari, la baixa en el contracte de subministrament no comporta la baixa del servei complementari, el qual es manté vigent. És a dir, tot i que el client és donés de baixa i contractés el subministrament a una altra companyia, es mantenia el servei accessori d’atenció tècnica sempre que el client no ho manifestés expressament.

El jutjat considera que aquesta clàusula és abusiva per manca de reciprocitat entre les parts. La clàusula imposa al client un obstacle desproporcionat quan es vol donar de baixa en un contracte. I és que hem de tenir present que es veuen obligats a comunicar per separat i expressament la baixa d’un servei que es conceptua com a complementari.

El jutjat entén que la clàusula d’Iberdrola vulnera la normativa protectora dels consumidors, recolzant-se en la jurisprudència europea

És per aquest motiu que entén que la referida clàusula vulnera la normativa protectora dels consumidors. I es recolza en la jurisprudència europea. Aquesta destaca la importància de protegir els drets dels consumidors. I existeix l’obligació, per part dels estats membres de la Unió Europea, de proporcionar els mitjans adequats per tal que se cessi en l’ús de les clàusules abusives. A més a més, fa èmfasi que l’energia no és un sector qualsevol. Es tracta d’un bé de primera necessitat i, per tant, exigeix una protecció prioritària dels poders públics.

Com a conclusió…

Finalment, la sentència conclou posant de manifest que el fet que la referida clàusula obstaculitzi o dificulti la finalització d’un contracte, determina que la mateixa s’hagi de considerar abusiva; atès que limita els drets dels consumidors, generant un desequilibri entre els drets i obligacions de les parts; motiu pel qual condemna a Iberdrola a suprimir-la dels seus contractes de subministrament elèctric i no utilitzar-la en el futur.

L’equip de Ramió Advocats som experts en dret del consum. El bufet d’advocats a Girona per a particulars i empreses

Publicat el: agost 18, 2017Categories: ConsumTags: