Actuacions en cas de registre a una empresa

Com s’ha de procedir en el registre a una empresa? 

Els organismes de l’UDEF (Unitat d’Investigació Tecnològica o la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal) en el cas dels cossos policials. O l’UCO (Unitat Central Operativa) en el cas de la guàrdia civil. Ambdues unitats tenen la potestat legislativa d’investigar, requerir i/o dur a terme el registre a una empresa.

Ho faran mitjançant una resolució judicial que els autoritzi a fer-ho. I, encara que no s’hagi produït cap delicte, és possible i viable que els cossos de seguretat es personin a les oficines de l’empresa de manera legítima en el marc d’una investigació.

Si els organismes corresponents no disposen de l’oportuna resolució judicial que els faculti per actuar i procedir al registre? L’empresa afectada es pot negar a sotmetre’s al mateix i/o a contestar el requeriment corresponent.

Com actuo si registren la meva empresa? 

És necessari un protocol d’actuació per adquirir els coneixements oportuns en cas de produir-se un registre a una empresa. Amb l’ajuda d’experts en dret d’empresa, s’aconseguirà un protocol de contingut senzill i eficaç. Servirà de guia a les persones que es trobin dins el recinte registrat. Així, s’intenta evitar una situació d’estrès davant l’actuació de les autoritats. A més a més de garantir una correcta posada en escena i resposta quan succeeixin els fets.

Ramió Advocats, experts legals en empresa a Girona, som l’ajuda que necessites en cas de registre al teu negoci

Serà necessari també designar a una persona responsable del registre que estigui al capdavant. Haurà d’actuar com a portaveu davant els organismes que efectuïn la investigació i registre. Cal que aquesta persona disposi de coneixements jurídics i, en cas que no sigui possible, que tingui el suport d’experts legals externs.

En el supòsit que en el moment del registre els experts o persones responsables de l’empresa no es trobin físicament a les oficines d’aquesta, es té el dret d’efectuar una trucada a les mateixes per tal que es dirigeixin a l’empresa. Davant d’aquesta situació, els organismes encarregats d’efectuar el registre a una empresa han de respectar un temps d’espera abans de començar el procediment registral. Legalment, no hi ha un temps concret establert.

Per últim, si l’empresa registrada no està conforme amb alguna de les actuacions dels cossos intervinents durant el registre, disposa d’un dret a fer les oportunes manifestacions en acta davant l’Administració de Justícia.

A Ramió Advocats, bufe