Acomiadament improcedent per finalització de contracte

L’extinció d’un contracte per finalització celebrat en frau de llei per l’empresa comporta un acomiadament improcedent

La recent sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Suprem, el passat 22 de juny de 2017, ha declarat improcedent l’acomiadament d’un treballador motivat per la finalització del seu contracte de treball. I ha atès que el contracte s’havia realitzat en frau de llei.

El supòsit concret versa sobre un professor d’una universitat a què se li havia realitzat un contracte temporal com a professor associat. Al marge de la normativa específica que regula la contractació d’aquests treballadors, el Tribunal considera que la contractació temporal i les successives pròrrogues del contracte han estat efectuades en frau de llei.

 La temporalitat d’un contracte s’ha de trobar degudament justificada

El Tribunal afirma que la temporalitat d’un contracte s’ha de trobar degudament justificada. I no és possible cobrir necessitats permanents de la Universitat recorrent a la contractació de professors associats.

Com a conclusió… 

S’ha utilitzat una modalitat contractual temporal per a la realització d’una activitat que no té cabuda en la regulació d’aquests contractes. Aquest fet comporta que existeixi una situació de frau de llei per la utilització errònia de la modalitat de contractació. I provoca que, automàticament, el referit contracte es converteixi en indefinit (si bé, en cas de les administracions públiques, en indefinit no fix).

En conseqüència, el fet que l’empresa extingeixi el contracte al·legant com a causa la finalització d’aquest, fa que es declari un acomiadament improcedent.

Contacti amb el nostre bufet d’advocats a Girona i l’ajudarem amb la seva defensa legal

Publicat el: setembre 22, 2017Categories: LaboralTags: , , , ,