Responsabilitat per danys causats a la comunitat de propietaris

La sentència 63/16 de l’Audiència provincial de Barcelona resol el recurs d’apel·lació interposat per una propietària condemnada a pagar a favor de la comunitat els danys causats a l’escala comunitària per part dels operaris als qui va comprar una nevera nova, li van portar i instal·lar al seu domicili i es varen endur la vella.   

El conflicte s’inicià quan la comunitat de propietaris va interposar una demanda davant del Jutjat de 1a Instància 46 de Barcelona, reclamant la quantitat de 5.033,60€ corresponents a les despeses de reparació pels danys causats als paraments i paviment de l’escala comunitària. La propietària demandada va adquirir una nevera nova i els operaris encarregats de servir-li i instal·lar-li, així com de retirar del pis de la propietària la nevera vella que havia de ser substituïda per la nova, donat que cap d’aquests dos electrodomèstics cabien a l’ascensor, varen arrastrar-los per l’escala comunitària causant danys.

La comunitat, en la seva demanda, imputava a la propietària la responsabilitat per contravenir els deures de cura dels elements comuns que la llei imposa als copropietaris d’un immoble en règim de propietat horitzontal (article 553-40 Codi civil de Catalunya) i per concórrer un supòsit de responsabilitat extracontractual per fet aliè (articles 1902 i 1903 Codi civil espanyol).

En aquest sentit, l’Audiència provincial no comparteix el criteri del jutge d’instància i considera que no es pot imputar la responsabilitat per la via de l’article 553-40 CCCat. donat que la propietària quan va adquirir la nevera, encarregant a més a l’empresa venedora que li transportessin i instal·lessin així com que li retiressin la vella, a més de ser un fet puntual, en cap cas estava duent a terme una activitat que es pugui considerar contrària a la convivència normal a la comunitat o que per si comporti un dany o un perill per l’edifici, i per tant, el fet pel qual s’intenta responsabilitzar a la propietària queda fora de l’àmbit de protecció de l’article 553-40 CCCat.

Per altra banda, tampoc es pot fer responsable a la propietària per la via de l’article 1903 Cc (responsabilitat extracontractual). La doctrina jurisprudencial ha establert que aquest tipus de responsabilitat no es pot apreciar en un particular que actua sense ànim de lucre encarregant un determinat servei o obra a un professional del ram, sense reservar-se cap tipus de direcció i sense que existeixi cap dependència jeràrquica o subordinació. A la propietària no se li pot exigir més diligència que la de contractar als professionals experts, i no és responsable dels danys causats ja que no tenia cap tipus de domini sobre les maniobres d’entrega i transport de les neveres, servei que precisament va encarregar a professionals que per la seva experiència, haurien d’haver adoptat les precaucions oportunes per e