La prescripció en la reclamació de deutes

Les accions per reclamar els deutes prescriuen pel simple transcurs del temps fixat per la llei

Un dels primers aspectes a tenir en compte a l’hora de reclamar un deute és saber si s’està dins del termini legal per a interposar la corresponent reclamació o bé l’acció que es pretén exercitar ha prescrit, fet aquest que impossibilita el seu exercici.

Sovint tenim clients que venen al nostre despatx amb la intenció de reclamar judicialment un deute, després que pel seu compte hagin intentat aconseguir el cobrament del mateix per la via extrajudicial a través de trucades, enviament de correus electrònics al deutor, etc. I, en alguns d’aquests casos, el client ha perdut un temps intentant arribar a una solució amistosa que li ha comportat la pèrdua del dret a reclamar per haver prescrit l’acció.

La prescripció es configura com aquella institució que determina el termini en el que es pot exercitar el dret a reclamar un deute. En conseqüència, la prescripció té com a resultat privar al creditor del dret a obtenir judicialment una sentència condemnatòria contra el deutor que l’obligui coercitivament al seu compliment.

Per això, resulta rellevant saber quins són els terminis per tal de reclamar un deute amb la finalitat d’assegurar-nos que en el moment d’interposar la reclamació judicial no s’al·legarà de contrari la prescripció del mateix, fet aquest que comportaria la impossibilitat de recuperar el deute.

El Codi Civil de Catalunya estableix uns terminis de prescripció diferents als previstos a la legislació estatal, diferenciant segons la naturalesa del deute:

  • El termini general de prescripció és de 10 anys (a diferència del Codi Civil Espanyol, que actualment marca 5 anys).
  • El termini de prescripció per a reclamar deutes derivats d’un contracte d’execució d’obra o de prestació de serveis és de 3 anys (a diferència del Codi Civil espanyol, que és de 5 anys).
  • El termini de prescripció per a l’exercici d’accions extracontractuals és de 3 anys (a diferència del Codi Civil espanyol, que és d’1 any).
  • El termini de prescripció per a reclamar deutes relatius a pagaments periòdics que s’han d’efectuar per anys o terminis més breus és de 3 anys (a diferència del Codi Civil Espanyol, que és de 5 anys).

Explicada la prescripció dels deutes i les conseqüències que de la mateixa se’n poden derivar, és imprescindible demanar l’assessorament d’experts en la matèria per garantir al màxim la viabilitat del cobrament.

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona per a empreses i persones. Contacti’ns i l’ajudarem.

Publicat el: abril 13, 2018Categories: Uncategorized @ca</