La nova regulació de la compravenda a Catalunya

Una de les novetats a destacar amb l’entrada en vigor, el passat mes de gener del 2018, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i contractes, és la regulació de la compravenda, la qual pretén adaptar-se al modern dret europeu existent en aquesta matèria

De les principals novetats, interessa destacar les següents:

  • La regulació del deure d’informació pren important rellevància amb la nova normativa. En aquest sentit, s’augmenta la protecció del consumidor, introduint un deure d’informació en benefici del comprador que incrementa la transparència contractual atès que s’obliga al venedor, abans de concloure el contracte, a facilitar tota la informació rellevant sobres les característiques del bé.
  • La conformitat del bé. La nova normativa, concretament l’artícle 621-1 del Codi civil de Catalunya, estableix que el bé objecte de venda ha de ser conforme a allò pactat entre les parts. Seguint la línia europea de protecció al consumidor, el nou codi estableix un breu termini de responsabilitat per falta de conformitat, concretament de 2 anys a comptar des de l’entrega del bé. Novament, es pot observar com el legislador pretén protegir la figura de la part compradora davant de la de la part venedora, atès que aquesta última és qui per regla general posseeix més informació respecte del bé.
  • La innecessarietat de determinar el preu del bé. La nova regulació suprimeix la obligatorietat que fins ara el Codi Civil espanyol establia respecte que el preu de la compravenda havia de ser cert, essent aquest punt un element essencial del contracte. A partir d’ara, en aquells casos en que no s’hagi determinat el preu del bé, s’entendrà que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables en el moment de conclusió del contracte i en relació a béns de naturalesa similar.

Per últim, un dels aspectes de més novetat de la nova regulació és la compravenda d’immobles amb previsió de finançament per un tercer, regulada a l’artícle 621-49 del Codi civil de Catalunya.

Normalment, quan una persona està interessada en adquirir un immoble, ha de recórrer al finançament d’un tercer per tal d’aconseguir un préstec o crèdit que permeti la referida adquisició (a la majoria dels casos aquest tercer serà una entitat bancària). Doncs bé, la nova normativa catalana ha previst una regulació especifica en relació al desistiment de la compravenda quan aquest finançament que pretenia el comprador, finalment no es concedeix per l’entitat bancària. En aquest supòsit, es regula la possibilitat que el comprador, tret de pacte en contrari, pugui desistir del contracte si justifica degudament la negativa de l’entitat bancària a concedir-li el finançament, havent el venedor de retornar l’import del preu que el comprador li hagués entregat.

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona per a empreses i persones. Contacti’ns i l’ajudarem.

Publicat el: abril 20, 2018