Fons de reserva en Comunitats de Propietaris. Acumulació d’any rere any

El sobrant del fons de reserva de les comunitats de propietaris, s’acumula al de l’any següent?

El fons de reserva és una provisió de caràcter legal i anual, la quantia de la qual queda establerta per la llei, fixant que aquest ha de ser de quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes pressupostades.

Segons l’article 553-6.4 del Codi Civil de Catalunya, reformat arrel de la Llei 5/2015 de 13 de maig, el sobrant del fons de reserva s’acumula al de l’any següent. Aquest precepte, però, crea un dubte. Si aquesta acumulació és obligada o bé la comunitat de propietaris pot decidir no fer l’aportació en cas que ja tingui un fons de reserva suficient.

Existeixen opinions diverses entre Presidents i Magistrats de les diferents Audiències provincials de Catalunya entorn a l’acumulació del fons de reserva

El precepte que regula el fons de reserva té caràcter imperatiu i no es troba emparat en l’autonomia de la voluntat de les parts. Per aquest motiu existeixen opinions diverses entre Presidents i Magistrats de les diferents Audiències provincials de Catalunya. Aquestes giren en relació a si l’acumulació anual del fons de reserva és obligatòria amb independència que la Comunitat tingui suficients fons. O bé es pot prescindir de fer-la en determinats casos. Hi ha propietaris que no poden pagar les quotes comunitàries i, a més, se’ls imposa l’obligatorietat d’aportar els romanents. Alguns magistrats consideren que es pot tractar d’una mesura desproporcionada.

Segons l’Audiència Provincial de Tarragona i la de Lleida…