Discrepàncies entre el registre de la propietat i el cadastre

El cadastre no és un registre jurídic si no tan sols un registre fiscal als efectes de pagar l’Impost sobre béns immobles i altres, fet aquest que comporta que no condicioni qui és el propietari real

A la pràctica és habitual trobar-nos amb finques, sobretot les de més antiguitat, que presenten discrepàncies entre les dades que consten al Registre de la Propietat, al Cadastre Immobiliari i a la realitat física. Pot ocórrer que les dades descriptives que figuren en els títols antics (per tant a la inscripció registral), siguin errònies ja que són dades que s’han anat reflectint a les escriptures per les meres manifestacions dels interessats i que en moltes ocasions han donat lloc a errors en quant als llindars, superfície, etc.

Quan ens trobem davant un cas de discrepància entre els dos organismes cal tenir en compte que el cadastre és un registre administratiu on hi figuren tots els immobles que existeixen a nivell estatal, essent la seva finalitat servir com a base per a l’aplicació de diversos impostos a les finques; mentre que el Registre de la Propietat és un registre públic que garanteix jurídicament la titularitat d’un determinat immoble, motiu pel qual pel cas que hi hagi una discrepància entre les dades que consten en ambdós, tindran prevalença les dades del Registre de la Propietat.

Per poder resoldre aquesta problemàtica serà necessari documentar l’existència d’aquesta discrepància, essent essencial disposar d’un informe tècnic que acrediti que efectivament no coincideix la realitat immobiliària amb la descripció reflectida al cadastre.

Tot i que el procediment per instar una rectificació de les dades cadastrals s’ha d’iniciar d’ofici per l’Administració, els afectats per la discrepància també poden sol·licitar l’inici d’un expedient de rectificació de superfície; fet aquest que comportarà que l