Comunitats de propietaris i el lloguer de pisos turístics

Les comunitats de propietaris poden prohibir el lloguer de pisos turístics?

Hi ha un tema que últimament està suscitant més controvèrsia entre els veïns de les comunitats de propietaris. Sobretot en aquelles localitats on hi ha una gran afluència de turisme. Es tracta dels apartaments destinats a lloguer turístic. Aquests, en moltes ocasions, provoquen malestar a la resta de propietaris per no respectar les normes mínimes de civisme i convivència.

Davant d’aquesta situació, la comunitat de propietaris pot optar per:

  • Acordar en junta l’establiment d’un increment de la participació en les despeses comunes que corresponen a un element privatiu. Com l’’ús o gaudi especialment intens dels elements o serveis comuns com a conseqüència de l’exercici de l’activitat de lloguer. És a dir, els pisos destinats al lloguer turístic, tindran un coeficient de participació en les despeses comunes més elevat.
  • Aprovar en junta l’establiment o modificació dels estatuts, amb la finalitat de prohibir que un habitatge es destini a ús turístic. I serà necessari que l’acord sigui aprovat amb una majoria favorable de les 4/5 parts.

En aquest cas, però, cal tenir present que si s’aprova per part de la junta de propietaris la referida prohibició, la mateixa no té efectes retroactius. És a dir, no es podrà aplicar a aquells propietaris que van adquirir l’immoble amb anterioritat. És, però, plenament aplicable a futurs adquirents sempre que la referida limitació estigui inscrita al Registre de la Propietat.

No obstant l’anterior, també hi ha la possibilitat per part de les comunitats de propietaris que es vegin afectades, a reclamar judicialment el cessament de l’activitat de lloguer turístic. Sempre i quan aquesta comporti greus molèsties per la comunitat. Poden ser sorolls constants, mal ús continu de l’ascensor, festes nocturnes, actes de vandalisme, deixalles als replans, etc.

Les comunitats de propietaris podràn reclamar judicialment el cessament de l’activitat de lloguer de pisos turístics, sempre que es puguin acreditar greus molèsties

Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Recentment han recaigut sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquestes han declarat que el lloguer turístic és lícit sempre que no generi molèsties a la resta de veïns.  Aquestes sentències només analitzen si la referida activitat comporta molèsties o no a la comunitat de propietaris. Així, no entra a analitzar si compleixen els requisits administratius que actualment exigeix cada comunitat autònoma i/o municipi per poder llogar un pis com a turístic.

Amb aquestes sentències, s’obre la via a les comunitats de propietaris de poder reclamar judicialment la cessió de l’activitat de lloguer turístic, sempre que es puguin acreditar aquestes greus molèsties.

Sou una comunitat de propietaris i necessiteu ajuda? Contacteu amb el nostre bufet d’advocats a Girona