Autorització per instal·lació de sortida de fums

La comunitat de propietaris pot prohibir la instal·lació de sortida de fums d’un local comercial

És habitual que en moltes comunitats de propietaris hi hagi locals destinats a activitats comercials i, concretament, a la restauració.

El propietari o arrendatari d’aquest local ha de sol·licitar autorització a la comunitat de propietaris per instal·lar un tub d’extracció de sortida de fum. Aquesta instal·lació ha de ser requerida per la normativa administrativa per tal d’atorgar-li la corresponent llicència d’activitat. Però la comunitat es nega a atorgar l’autorització al propietari o arrendatari en qüestió.

Davant d’aquesta situació convé destacar que qualsevol propietari que vulgui realitzar aquest tipus d’obres té una obligatorietat. I és que la llei estableix que cal sol·licitar la corresponent autorització per instal·lació de sortida de fums a la comunitat de propietaris. Pot ser que el propietari ja tingui concedida la corresponent llicència administrativa que l’habilita per dur a terme l’activitat. Això no suposa una obligació per a la comunitat de propietaris de suportar una obra que afecti un element comú i, en alguns casos, comporti fins i tot l’establiment d’una servitud.

Denegació per la comunitat de propietaris de la instal·lació de la sortida de fums

En aquests casos, la comunitat de propietaris podrà acordar la denegació de l’autorització. Això es farà quan les referides obres alterin la seguretat de l’edifici. Així com si afecten la seva estructura i configuració exterior. O generen un perjudici tant a la mateixa comunitat com a qualsevol propietari.

Els propietaris dels locals poden aconseguir una autorització judicial que permeti la instal·lació de sortida de fums

Si la comunitat intenta denegar l’autorització sense concorre cap d’aquests motius, la recent jurisprudència està considerant que aquest acord que denega l’autorització sol·licitada representa una conducta que comporta un abús de dret, essent l’acord totalment injustificat i arbitrari, permetent d’aquesta forma que els propietaris dels locals comercials afectats puguin impugnar aquest tipus d’acord amb elevades possibilitats d’èxit i aconseguir així, l’autorització judicial que permeti la corresponent instal·lació.

Cada una de les parts ha de conèixer els seus drets i obligacions. Així com si es té o no dret a realitzar determinades obres o instal·lacions a locals comercials que pertanyen a una comunitat de propietaris. Per a tot això, serà necessari analitzar les circumstàncies de cada cas concret amb l’ajuda d’advocats i experts. 

A Ramió Advocats, bufet d’advocats a Girona som experts en dret civil. Contacti’ns i l’ajudarem amb la gestió de la seva comunitat de propietaris