Herencia

L’acceptació de l’herència a benefici d’inventari

En moltes ocasions, quan una persona mor, els seus hereus no només hereten els seus béns, si no també els seus deutes. Per aquest motiu, moltes persones decideixen repudiar l’herència, al no poder fer front a aquests deutes. No obstant, existeix una altra solució: acceptar l’herència a benefici d’inventari.

Quan un hereu és cridat a l’herència, té dues opcions: acceptar-la o repudiar-la. Si decideix acceptar-la pot fer-ho pura i simplement o a benefici d’inventari. En el primer dels casos, l’hereu respon dels deutes del causant tant amb el patrimoni heretat com amb el seu patrimoni propi. En canvi, en el segon cas, l’hereu només respon dels deutes del causant amb el patrimoni heretat i, per tant, no està obligat a pagar cap deute que sobrepassi el mateix.

Segons l’article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, l’hereu pot adquirir l’herència a benefici d’inventari sempre que faci el corresponent inventari de la mateixa segons allò previst a la llei, fent-hi constar els béns relictes, els deutes i les càrregues hereditàries. Pot gaudir d’aquest benefici encara que el causant ho hagi prohibit expressament i encara que accepti l’herència sense manifestar la voluntat d’acollir-se al mateix.

D’altra banda, l’article 461-16 del Codi Civil de Catalunya reconeix el benefici legal d’inventari a determinades persones, que només podran acceptar l’herència d’aquesta manera, i mai pura i simplement. Aquestes persones son els menors d’edat, estiguin o no emancipats, les persones tutelades o sota el règim de curatela, els hereus de confiança, les persones jurídiques de dret públic, les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o interès social i, finalment, les herències destinades a finalitats d’interès general.

Els efectes de l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari son els següents:

  1. L’hereu no respon de les obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’herència.
  2. Subsisteixen, sense extingir-se per confusió, els drets i crèdits de l’hereu contra l’herència, dels que pot efectuar-se el pagament, i les obligacions de l’hereu a favor de l’herència.
  3. Mentre no quedin completament pagats els deutes del causant i les càrregues hereditàries, no poden confondre’s en perjudici dels creditors hereditaris ni de l’hereu, els béns de l’herència amb els del propi hereu.

La finalitat de la figura de l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari, és aconseguir protegir el patrimoni de l’hereu, que no es veurà afectat per l’acceptació de l’herència i, en concret, dels deutes del causant.

Published On: gener 9, 2024Categories: Successions